Title: Farmaceutické právo
Other Titles: Pharmaceutical law
Authors: Brabenec, Petr
Advisor: Horáček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Referee: Podhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43461
Keywords: farmaceutické právo;léčivý přípravek;zdravotnický prostředek;hraniční výrobek;regulace léčivých přípravků;regulace zdravotnických prostředků;regulace reklamy;právní odpovědnost;delikt
Keywords in different language: pharmaceutical law;medicinal product;medical device;borderline product;regulation of medicinal products;regulation of medical devices;regulation of advertising;legal liability;delict
Abstract: Diplomová práce se zabývá farmaceutickým právem. Nejprve se v ní věnuji popisu základních pojmů a institutů, které ho tvoří a regulují. V další části se zabývám jeho základními prameny mezinárodními i tuzemskými. Poté se věnuji jednotlivým oblastem farmaceutického práva, jako jsou regulace léčivých přípravků, regulace zdravotnických prostředků a regulace reklamy na tyto přípravky a prostředky. V závěrečné kapitole rozebírám odpovědnost a řešení deliktů z oblasti tohoto právního odvětví.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with pharmaceutical law. First, I deal with the description of basic concepts and institutes that create and regulate it. In the next part I describe its basic sources, both international and domestic. Then I deal with individual areas of pharmaceutical law, such as the regulation of medicinal products, medical devices and the regulation of advertising for these products and devices. In the final chapter, I discuss the responsibility and resolution of torts in this area of law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Brabenec.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
DP-Brabenec-Horacek.pdfPosudek vedoucího práce46,7 kBAdobe PDFView/Open
DP-Brabenec-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce80,25 kBAdobe PDFView/Open
DP-Brabenec-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce502,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.