Název: Veřejnoprávní omezení vlastnického práva
Další názvy: Public law limitations upon property rights
Autoři: Charouzová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Horáček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Oponent: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43465
Klíčová slova: veřejnoprávní omezení vlastnického práva;omezení vlastnického práva;územní omezení vlastnického práva;veřejné užívání;vyvlastnění;listina základních práv a svobod;veřejný zájem
Klíčová slova v dalším jazyce: public law limitations upon property rights;law limitations upon property rights;territorial law limitations upon property rights;public use;expropriation;charter of fundamental rights and freedoms;public interest
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá veřejnoprávním omezením vlastnického práva, a to především z pohledu práva správního. V jednotlivých kapitolách pojednává o současné právní úpravě stěžejních institutů správního práva, v jejichž důsledku dochází k omezení vlastnického práva. Pozornost je věnována veřejnému užívání, územnímu omezení vlastnického práva a omezení vlastnického práva vyvlastněním.
Abstrakt v dalším jazyce: This Master's thesis dealt with the topic of public law limitations upon property rights, especially from the point of view of administrative law. Particular chapter is aimed on the current legal regulation of key institutes of administrative law which restrict the property right. The thesis is focused on public use, territorial restrictions on property rights and limitations on property rights by expropriation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ver_ejnopra_vni_ omezeni_ vlastnicke_ho pra_va_Charouzova__Aneta.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP- Charouzova-Malast.pdfPosudek oponenta práce46,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Charouzova-Horacek.pdfPosudek vedoucího práce50,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Charouzova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce536,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43465

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.