Title: Veřejnoprávní omezení vlastnického práva
Other Titles: Public law limitations upon property rights
Authors: Charouzová, Aneta
Advisor: Horáček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43465
Keywords: veřejnoprávní omezení vlastnického práva;omezení vlastnického práva;územní omezení vlastnického práva;veřejné užívání;vyvlastnění;listina základních práv a svobod;veřejný zájem
Keywords in different language: public law limitations upon property rights;law limitations upon property rights;territorial law limitations upon property rights;public use;expropriation;charter of fundamental rights and freedoms;public interest
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá veřejnoprávním omezením vlastnického práva, a to především z pohledu práva správního. V jednotlivých kapitolách pojednává o současné právní úpravě stěžejních institutů správního práva, v jejichž důsledku dochází k omezení vlastnického práva. Pozornost je věnována veřejnému užívání, územnímu omezení vlastnického práva a omezení vlastnického práva vyvlastněním.
Abstract in different language: This Master's thesis dealt with the topic of public law limitations upon property rights, especially from the point of view of administrative law. Particular chapter is aimed on the current legal regulation of key institutes of administrative law which restrict the property right. The thesis is focused on public use, territorial restrictions on property rights and limitations on property rights by expropriation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ver_ejnopra_vni_ omezeni_ vlastnicke_ho pra_va_Charouzova__Aneta.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
DP- Charouzova-Malast.pdfPosudek oponenta práce46,95 kBAdobe PDFView/Open
DP-Charouzova-Horacek.pdfPosudek vedoucího práce50,01 kBAdobe PDFView/Open
DP-Charouzova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce536,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.