Title: Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Other Titles: Work injury and employee rights
Authors: Ryška, Jakub
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Šimečková Neklová Markéta, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43519
Keywords: pracovní úraz;bozp;druhy náhrad;prevence pracovních úrazů;nemoc z povolání;náhrada škody
Keywords in different language: work injury (accident);bozp;types of compensations;prevention of work accidents;occupational disease;damage compensation
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice pracovní úrazovosti. Práce se v první části zaměřuje na objasnění a charakteristiku pojmu- pracovní úraz, spolu s postupy jak při pracovních úrazech postupovat. Druhá část práce se zaměřuje na prevenci před těmito událostmi a hlavní důraz je zde kladen na parametry BOZP. Třetí a poslední část práce se specializuje na druhy náhrad, na které vzniká zaměstnanci po prodělání pracovního úrazu nárok.
Abstract in different language: Bachelor thesis is about problematics of work accidents. Thesis in its first part is focused on a clarification and charakteristics of concept- work accident, along with methods how to proceed during work accidents. Second part of the thesis is focused on prevention against that type of incidents and main emphasis is here on BOZP. The third and the last part of this thesis contains informations about types of compensations, that will have employee right on it, when he suffers a damage from work accident.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc..pdfPlný text práce937,6 kBAdobe PDFView/Open
Ryska-1.pdfPosudek vedoucího práce357,39 kBAdobe PDFView/Open
Ryska-2.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Ryska Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce254,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.