Title: Revitalizace centra města Žatce: aktéři, problémy, řešení
Other Titles: Urban Centre Revitalization of the City Žatec: actors, problems and solution
Authors: Tišerová, Jana
Advisor: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43538
Keywords: revitalizace;městské centrum;žatec;územní rozvoj;maloobchod a služby;prázdné objekty
Keywords in different language: revitalization;urban centre;žatec;territorial development;retail and services;empty buildings
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na revitalizaci centra města Žatce, konkrétně na problematiku spojenou s nevyužívanými objekty a maloobchodem a službami. Práce identifikuje hlavní problémy na základě analýzy strategických a koncepčních dokumentů města, dotazníkových šetření a rozhovorů. Pomocí dotazníkových šetření a rozhovorů byla analyzována současná situace centra města, včetně názorů a postojů podnikatelů z centra města a občanů. Na základě empirických šetření a teoretických poznatků je následně navrženo vhodné opatření, které by pomohlo oživit a zatraktivnit centrum města.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the revitalization of the center of Žatec, more specifically on the issues associated with unused buildings and retail and services. The work identifies the main problems based on the analysis of strategic and conceptual documents of the city, questionnaire surveys, and interviews. With the help of questionnaire surveys and interviews, the current situation of the city center was analyzed, including the opinions and attitudes of entrepreneurs from the city center and citizens. Based on empirical research and theoretical knowledge, a suitable measure is subsequently proposed to help revive and make the city center more attractive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tiserova_DP.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFView/Open
PV_Tiserova.pdfPosudek vedoucího práce582,58 kBAdobe PDFView/Open
PO_Tiserova.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Tiserova.pdfPrůběh obhajoby práce175,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.