Title: Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
Other Titles: Modification of obligation arising from a public contract
Authors: Kučera, Tomáš
Referee: Šimka Karel, JUDr. et PhDr. Ph.D., LL.M.
Horáček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43543
Keywords: veřejná zakázka;změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku;podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku;hodnota závazku;cenový nárůst
Keywords in different language: public contract;modification of obligation arising from a public contract;a substantial modification of the obligation arising from a public contract;value of the modification;increase in price public contract;modification of obligation arising from a public contract;a substantial modification of the obligation arising from a public contract;value of the modification;increase in price
Abstract: V rigorózní práci na téma Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je analyzována právní úprava možnosti změn závazku ze smlouvy dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava změn závazku ze smlouvy je postupně "doplňována" rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale rovněž i judikaturou soudů, je v této práci obsažena i kompilace těchto rozhodnutí / judikatury k jednotlivým odstavcům § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Při analýze změn závazků ze smlouvy jsou odstavce podrobeny kritickému pohledu. Rigorózní práce se zabývá i zahraničním porovnáním změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a současně jsou v rigorózní práci uvedeny i návrhy de lege ferenda, které by mohly v budoucnu být přínosem pro právní úpravu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Abstract in different language: In this thesis on the topic modification of obligation arising from a public contract, is analyzed the legal regulation of the possibility of changes of obligation from a contract according to § 222 of the PPA. Due to the fact that the legal regulation of modification of obligation under the contract is gradually "supplemented" by decisions of the the Office for the Protection of Competition, but also the case law of courts, this work also includes a compilation of these decisions / cases law on individual paragraphs § 222 of the PPA. Each sections of changes in contractual obligations are being put through the critical view. The thesis also deals with a foreign comparison of modification of obligation arising from a public contract, and also presents de lege ferenda proposals which could be beneficial for the future regulation of modification of obligation arising from a public contract.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!Rigo_FINAL.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
RP-Kucera-Horacek.pdfPosudek oponenta práce929,93 kBAdobe PDFView/Open
RP-Kucera-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce491,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.