Title: Comparison of translations of an American classic novel
Other Titles: Comparison of translations of an American classic novel
Authors: Fišerová, Jana
Advisor: Raisová Eva, PhDr.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43572
Keywords: překlad;volný překlad;překlad románu;porovnání překladů;malé ženy;dětská literatura;louisa may alcott;jindřiška smetanová;božena šimková;americká literatura
Keywords in different language: translation;translation of a novel;comparison of translations;little women;louisa may alcott;jindřiška smetanová;božena šimkova;american literature
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat vybrané české překlady románu Malé ženy od americké autorky Louisy May Alcottové. Překlady použité v této práci byly napsány Boženou Šimkovou a Jindřiškou Smetanovou a jsou viditelně odlišné, což z nich činí ideální předměty pro srovnání. Práce je rozdělena do několika kapitol a podkapitol, které obsahují informace o autorce, o románu, o překladatelkách zmíněného románu, vybrané informace o základní teorii překladatelských metod a poslední kapitola je věnována hlavnímu tématu této práce - důkladnému srovnání vybrané kapitoly a uvedení rozdílů. Tato práce je zakončena závěrem, který uvádí nově nalezené znalosti tohoto tématu.
Abstract in different language: The main focus of this bachelor's thesis is to compare chosen Czech translations of Little Women, written by an American author Louisa May Alcott. The translations used in this thesis were translated by Božena Šimková and Jindřiška Smetanová and are visibly different, which makes them ideal subjects for comparison. The thesis is divided into several chapters and subchapters containing information about the author, the novel, the translators of said novel, the basic theory of translation methods, and the last chapter is dedicated to the main topic of this thesis - the thorough comparison of a chosen chapter and stating the differences. This thesis is ended with a conclusion that states the newly found knowledge of this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace FISEROVA.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Fiserova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce657,36 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova - oponent.pdfPosudek oponenta práce541,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.