Title: Distance English language training in companies within the COVID-19 pandemic and related terminology
Other Titles: Distance English language training in companies within the COVID-19 pandemic and related terminology
Authors: Hanusová, Barbora
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Hostýnek Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43573
Keywords: výuka anglického jazyka;korporátní výuka;distanční výuka;covid-19;kombinovaná výuka;osobní výuka;online terminologie;terminologie spojená s pandemií;pandemie
Keywords in different language: english language learning;corporate learning;distance learning;covid-19;blended learning;in-person learning;online learning;terminology associated with a pandemic;pandemic
Abstract: Cílem této práce je přístup společností sídlící na území České republiky k distančnímu vzdělávání v rámci globální pandemie COVID-19. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. V teoretické části autor uvádí obecné pozadí pandemické situace doplněné podstatou znalostí angličtiny na pracovišti. Dále jsou popsány různé metody využívané při distančním vzdělávání. Představena je tedy prezenční výuka, online výuka a kombinovaná výuka. Dále jsou představeny možnosti aplikované při distanční výuce a fenomén zařazování online platforem do korporátní výuky. Na konci teoretické části je popsána nová terminologie a její slovotvorné procesy. Terminologie souvisí s distančním vzděláváním a jsou rovněž jsou představeny pojmy, které vznikly spolu s pandemií. Praktická část je zaměřena na dotazník, který byl hlavním zdrojem informací pro tuto práci. Dotazník obsahuje komentář, který uvádí obecné informace týkající se pandemické situace v rámci podnikového školení angličtiny.
Abstract in different language: The objective of this work is the approach of institutions located in the Czech Republic to distance learning within the global pandemic COVID-19. The work is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, the author provides the general background of the pandemic situation completed by the importance of English knowledge at the workplace. The following section is the description of different methods of corporate training. Thus in-person learning, online learning, or blended learning are presented. Furthermore, attitudes applied in distant learning and the phenomena of the usage of online platforms within corporate training are performed. At the end of the theoretical part, new terminology and its word-forming processes are described. The vocabulary is related to distance learning and, also, the terms that appeared along with the pandemic are introduced. The practical part is focused on the questionnaire, which was the main source of information for this work. The questionnaire contains the commentary, which presents general information related to the pandemic situation within the corporate training of English.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Hanusova Barbora.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Hanusova - oponent.pdfPosudek oponenta práce627,68 kBAdobe PDFView/Open
Hanusova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce524,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.