Title: Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v uměleckém vzdělávání ‒ taneční obor
Other Titles: Methodical materials for work with pupils with SEN in art education - dance field
Authors: Slowík, Josef
Káňová, Šárka
Kurfiřtová, Zuzana
Eliášová, Bohumíra
Kulichová, Radka
Pražáková, Markéta
Dietzová, Kateřina
Citation: SLOWÍK, J., KÁŇOVÁ, Š., KURFIŘTOVÁ, Z., ELIÁŠOVÁ, B., KULICHOVÁ, R., PRAŽÁKOVÁ, M., DIETZOVÁ, K. Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v uměleckém vzdělávání ‒ taneční obor. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020, 40 s.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita
Document type: book
monografie
URI: http://hdl.handle.net/11025/43642
Keywords: metodické materiály;žáci se SVP;umělecké vzdělávání;taneční obor
Keywords in different language: methodical materials;pupils with SEN;arts education;dance field
Abstract: Metodické materiály připravené v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850. Obecný a oborové úvody jsou součástí metodických materiálů, které tvoří třídílný celek spolu s didaktickými materiály a publikací zaměřenou na práci s dětmi se sociálním znevýhodněním. Na tyto texty byla navázána celá řada pilotních aktivit, v rámci kterých byly teoreticky popisované metody a pedagogické nástroje vyzkoušeny v praxi. Tyto tři publikace spolu s dalšími doprovodnými aktivitami tvoří hlavní pilíř projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, který byl realizován od 1. 10. 2017 do 29. 2. 2020.
Abstract in different language: Methodological materials prepared within the project Support of Art Education for Equal Opportunities, Reg. No. of the project: CZ.02.3.62 / 0.0 / 0.0 / 16_037 / 0004850. General and branch introductions are part of the methodological materials, which form a three-part unit together with didactic materials and publications focused on working with children with social disadvantages. These texts were followed by a number of pilot activities, in which the theoretically described methods and educational tools were tested in practice. These three publications, together with other accompanying activities, form the main pillar of the project Support for Art Education for Equal Opportunities, which was implemented from 1 October 2017 to 29 February 2020.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KPG)
Monografie / Monographs
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
5f52961ca04ca7721fcb0dec_3.2_to_web.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD