Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The evaluation of the economic situation of the company
Autoři: Jirsová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4374
Klíčová slova: finanční analýza;poměrové ukazatele;predikční modely;stavebnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;proportional ratio;predicate models;building industry
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci stavební společnosti STAWO Přeštice, s.r.o. pomocí finanční analýzy. Jsou zde obsaženy základní údaje společnosti a informace o stavebním odvětví. Dále je popsána finanční analýza, její základní metody, zdroje, ze kterých čerpá a její uživatelé. Finanční analýza společnosti STAWO Přeštice s.r.o. je provedena pomocí poměrových ukazatelů, analýzy čistého pracovního kapitálu a predikčních modelů. Součástí poměrové analýzy jsou ukazatele rentability, zadluženosti, aktivity a likvidity. Na základě zhodnocení ekonomické situace společnosti jsou navržena možná opatření ke zlepšení její ekonomické situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor´s work is to evaluate economical situation of building company STAWO Přeštice, s.r.o. using financial analysis. There are the basic company features included as well as information about building industry in general. Additionally, there is a detailed description of financial analysis with its basic methods, sources which it gains from and its users. Financial analysis of the company STAWO Přeštice, s.r.o. is done by means of proportional ratio, analysis of net working capital and predicate models. There are features of profitability, indebtedness, activity and liquidity as a part of ratio analysis. According to the evaluation of the company economical situation, possible arrangements how to improve it were suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jirsova Veronika, 2012.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_jirsovaV_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_jirsovaV_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_jirsova.PDFPrůběh obhajoby práce205,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4374

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.