Title: Analýza řízení nákladů ve vybraném podniku
Other Titles: The analysis of cost management in the selected company
Authors: Lauber, Tomáš
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Jelínková Eva, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43755
Keywords: náklady;analýza;analýza řízení nákladů;kalkulace
Keywords in different language: costs;analysis;cost management analysis;calculation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou řízení nákladů ve společnosti Surfaces Limited, organizační složka. Práce analyzuje náklady podniku a soustředí se na jednotlivé analýzy nákladů. Také popisuje vybrané nákladové kalkulace, které jsou v současné době základem nákladového řízení. V práci bylo zjištěno a popsáno, jak jednotlivé náklady vznikají a jaký mají dopad. Práce se také věnuje zhodnocení řízení nákladů podniku a optimalizaci nákladů. Na základě provedených analýz a metod řízení nákladů byly navrženy a doporučeny možné způsoby optimalizace nákladů.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with cost management analysis at Surfaces Limited, organizational unit. The work analyzes the costs of the enterprise and focuses on individual cost analyses. It also describes the selected cost calculations that are currently the basis of the cost procedure. The the work identified and described how individual costs are incurred and what their impact is. The thesis is also devoted to assessing the management of the company's costs and optimizing costs. Based on the analyses and cost management methods performed, possible ways of optimizing costs have been proposed and recommended.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalifikacni prace, Lauber.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Lauber_Tomas_o.pdfPosudek oponenta práce224,45 kBAdobe PDFView/Open
BP_Lauber_V.pdfPosudek vedoucího práce221,61 kBAdobe PDFView/Open
Lauber - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce48,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.