Název: Rekreační potenciál vodních ploch na Sokolovsku
Další názvy: Recreational potential of water areas in the Sokolov region
Autoři: Mašata, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Oponent: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43940
Klíčová slova: rekreace;potenciál;rekreační potenciál;vodní plochy;sokolovsko;jezero medard
Klíčová slova v dalším jazyce: recreation;potential;recreational potential;water areas;sokolov region;lake medard
Abstrakt: Rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji, zejména na Sokolovsku, by mohla v budoucnu ovlivnit výstavba rekreační areálu u, v tuto chvíli, největšího rekultivačního jezera v ČR s názvem Medard. Rekreační potenciál této vodní plochy by mohl při své realizaci výrazně ovlivnit ostatní vodních plochy v okolí a změnit jejich potenciál. Bakalářská práce se zabývá výzkumem těchto vodních ploch a jejich zhodnocením na základně lokalizačních a realizačních předpokladů. V praktické části práce jsme provedli zhodnocení vodních ploch, pro které byl sestaven hodnotící formulář s určitými parametry, dále bylo provedeno měření konduktivity a rozpuštěných látek, dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na návštěvníky koupališť a také distanční komunikace s provozovateli potenciálně ovlivněných vodních ploch. Z výsledků jsme zjistili, že výstavba tohoto projektu by mohla být brána jako silný konkurenční subjekt a ovlivnit pozitivně, ale i negativně koupaliště v okolí.
Abstrakt v dalším jazyce: The development of tourism in the Karlovy Vary Region, especially in Sokolovsko, could be in the future affected by the construction of a recreational area near, at the moment, the largest reclamation lake in the Czech Republic called Medard. The recreational potential of this water area could, in its realisation, significantly affect other water areas in the surrounding areas and change their potential. The Bachelor thesis deals with the research of these water areas and their evaluation on the basis of localization and realization assumptions. In the practical part of the work, we carried out an evaluation of the water surfaces for which an evaluation form with certain parameters was drawn up, further measurements of conductivity and dissolved substances were made, a questionnaire investigation which focused on visitors of outdoor swimming pools, as well as distance communication with operators of potentially affected water surfaces. From the results we found that the construction of this project could be taken as a strong competitive entity and affect positively but also negatively the outdoor swimming pools in the surrounding area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Masata.pdfPlný text práce13,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouci Masata.pdfPosudek vedoucího práce397,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentsky posudek Masata.pdfPosudek oponenta práce398,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masata.pdfPrůběh obhajoby práce146,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43940

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.