Title: Rekreační potenciál vodních ploch na Sokolovsku
Other Titles: Recreational potential of water areas in the Sokolov region
Authors: Mašata, Jakub
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Referee: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43940
Keywords: rekreace;potenciál;rekreační potenciál;vodní plochy;sokolovsko;jezero medard
Keywords in different language: recreation;potential;recreational potential;water areas;sokolov region;lake medard
Abstract: Rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji, zejména na Sokolovsku, by mohla v budoucnu ovlivnit výstavba rekreační areálu u, v tuto chvíli, největšího rekultivačního jezera v ČR s názvem Medard. Rekreační potenciál této vodní plochy by mohl při své realizaci výrazně ovlivnit ostatní vodních plochy v okolí a změnit jejich potenciál. Bakalářská práce se zabývá výzkumem těchto vodních ploch a jejich zhodnocením na základně lokalizačních a realizačních předpokladů. V praktické části práce jsme provedli zhodnocení vodních ploch, pro které byl sestaven hodnotící formulář s určitými parametry, dále bylo provedeno měření konduktivity a rozpuštěných látek, dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na návštěvníky koupališť a také distanční komunikace s provozovateli potenciálně ovlivněných vodních ploch. Z výsledků jsme zjistili, že výstavba tohoto projektu by mohla být brána jako silný konkurenční subjekt a ovlivnit pozitivně, ale i negativně koupaliště v okolí.
Abstract in different language: The development of tourism in the Karlovy Vary Region, especially in Sokolovsko, could be in the future affected by the construction of a recreational area near, at the moment, the largest reclamation lake in the Czech Republic called Medard. The recreational potential of this water area could, in its realisation, significantly affect other water areas in the surrounding areas and change their potential. The Bachelor thesis deals with the research of these water areas and their evaluation on the basis of localization and realization assumptions. In the practical part of the work, we carried out an evaluation of the water surfaces for which an evaluation form with certain parameters was drawn up, further measurements of conductivity and dissolved substances were made, a questionnaire investigation which focused on visitors of outdoor swimming pools, as well as distance communication with operators of potentially affected water surfaces. From the results we found that the construction of this project could be taken as a strong competitive entity and affect positively but also negatively the outdoor swimming pools in the surrounding area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Masata.pdfPlný text práce13,6 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouci Masata.pdfPosudek vedoucího práce397,51 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek Masata.pdfPosudek oponenta práce398,1 kBAdobe PDFView/Open
Masata.pdfPrůběh obhajoby práce146,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.