Title: Historie suburbanizace v Česku
Other Titles: History of suburbanization in Czechia
Authors: Novák, Daniel
Advisor: Kebza Martin, Mgr.
Referee: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43941
Keywords: historie;česko;suburbanizace;urbanizace;obyvatelstvo
Keywords in different language: history;czechia;suburbanization;urbanization;population
Abstract: Zpracovaná bakalářská práce se zabývá historií suburbanizace Česka. Jsou zde řešeny urbanizační procesy v obdobích před první světovou válkou a v období socialismu. Dále se tato práce věnuje začátkům suburbanizace na území Česka a její současnou podobou a jejími trendy a rysy. Informace pro bakalářskou práci byly získány z literatury, pro teoretickou část. V analytické části bakalářská práce čerpá z dat z Historického lexikonu obcí a z Českého statistického úřadu. V práci je vysvětleno, proč docházelo na území Česka k urbanizačním procesům v období před první světovou válkou a v období socialismu, a také hlavně k suburbanizačním procesům, které jsou charakteristické po období po roce 1989. Bakalářská práce se snaží zodpovědět všechny výzkumné otázky, které byly stanoveny v úvodu práce, a to za pomoci obrázků, grafů a tabulek.
Abstract in different language: The elaborated bachelor thesis deals with the history of suburbanization in the Czechia. Urbanization processes in the period before the First World War and in the period of socialism are addressed here. Furthermore, this work deals with the beginnings of suburbanization in the Czechia and its current form and its trends and features. Information for the bachelor thesis was obtained from the literature, for the theoretical part. In the analytical part, the bachelor's thesis draws on data from the Historical Lexicon of Municipalities and the Czech Statistical Office. The thesis explains why there were urbanization processes in the Czechia in the period before the First World War and in the period of socialism, as well as suburbanization processes, which are characteristic after the period after 1989. The bachelor's thesis tries to answer all research questions that were determined in the introduction, using figures, graphs and tables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historie suburbanizace v Cesku.pdfPlný text práce5,72 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci Novak.pdfPosudek vedoucího práce200,46 kBAdobe PDFView/Open
opon. posudek Novak.pdfPosudek oponenta práce474,52 kBAdobe PDFView/Open
Novak.pdfPrůběh obhajoby práce123,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.