Title: Překlad autobiografie V. M. Suchodreva Jazyk moj - drug moj: Ot Chruščeva do Gorbačeva
Authors: Bartošek, Martin
Advisor: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Referee: Plotnikova Anastasiia, specialista in philologie Doctor of Philosophy
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44026
Keywords: překlad;tlumočené;autobiografie;memoáry;politika
Keywords in different language: translation;interpretation;autobiography;memoirs;politics
Abstract: Cílem bakalářské práce byl překlad vybraných částí knihy M. Suchodreva - - . Z ruštiny do češtiny. Kniha je autobiografíí a memoáry autora knihy. Autor knihy popisuje období studené války a různá diplomatická setkání předsedů Prezídia Nejvyššího sovětu SSSR a prezidentů USA, kterých se osobně zúčastnil a kde působil jako tlumočník nejvyšších politických představitelů SSSR. Vzhledem k možnému rozporuplnému přijetí obsahu knihy nebyla zatím tato kniha přeložena do češtiny. Autor byl jediným svědkem mnoha klíčových událostí. Nedílnou součástí bakalářské práce bylo vypracování analýzy výchozího ruského textu a komentáře k překladu a sestavení slovníku, který zahrnuje méně známá a málo frekventovaná slova. . . - - . . , . - . . , .
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis was the translation of selected parts of the book by M. Suchodrev - - From Russian to Czech. The book is an autobiography and memoirs of the author of the book. The author of the book describes the Cold War period and various diplomatic meetings of the Presidents of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR and the Presidents of the USA, in which he personally participated and where he served as an interpreter of the highest political representatives of the USSR. Due to the possible contradictory acceptance of the content of the book, this book has not yet been translated into Czech. The author was the only witness to many key events. An integral part of the bachelor's thesis was the elaboration of an analysis of the original Russian text and comments on the translation and compilation of a dictionary that includes lesser-known and less frequent words.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martin Bartosek.pdfPlný text práce709,51 kBAdobe PDFView/Open
Bartosek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,73 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponent_Bartosek_bez podpisu.pdfPosudek oponenta práce296,19 kBAdobe PDFView/Open
CCF_000154.pdfPrůběh obhajoby práce349,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.