Název: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Další názvy: Economic assessment of benefits of an incentive program in a company
Autoři: Narovcová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Jiřincová, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4405
Klíčová slova: motivace;podnik;ekonomický přínos
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;company;economic benefits
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřená na posouzení přínosů motivačního programu ve společnosti STTEN, s.r.o. Cílem práce byla analýza současného stavu motivace v podniku, stanovení konkrétního ekonomického přínosu motivačního programu ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, a navržení opatření ke zlepšení nynější motivace. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první, teoretická část obsahuje teoretické poznatky o uvedené problematice. Druhá část v krátkosti popisuje současný stav podniku, dále analyzuje současnou úroveň motivace v jednotlivých provozovnách kontroly, která byla zjištěna formou dotazníkového šetření, a provádí celkové zhodnocení motivace. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní ekonomické přínosy a návrhy, jak pracovní motivaci neustále zlepšovat a dostat na co nejuspokojivější úroveň.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor´s dissertation is focused on appraisal of the benefits of the motivational program in the company STTEN, s.r.o. The aim of this study was to analyze the current state of motivation in the company, to set the specific economic benefits of the motivational program by employees and employers and to propose measures for improvements of the current motivation. The dissertation is divided into two parts. The first, theoretical part includes theoretical knowledge in stated matters. The second part briefly describes the current situation in the company, then it analyzes the current level of motivation in the particular premises control that has been found out by a questionnaire, and provides an overall assessment of motivation. In conclusion concrete economic benefits and suggestions on how to improve the motivation continually and how to get to the most satisfactory level are stated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ekonomicke posouzeni prinosu motivacniho programu v podniku.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_narovcova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_narovcova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_narovcova.PDFPrůběh obhajoby práce134,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4405

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.