Title: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Other Titles: Economic assessment of benefits of an incentive program in a company
Authors: Narovcová, Iveta
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Jiřincová, Milena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4405
Keywords: motivace;podnik;ekonomický přínos
Keywords in different language: motivation;company;economic benefits
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřená na posouzení přínosů motivačního programu ve společnosti STTEN, s.r.o. Cílem práce byla analýza současného stavu motivace v podniku, stanovení konkrétního ekonomického přínosu motivačního programu ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, a navržení opatření ke zlepšení nynější motivace. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první, teoretická část obsahuje teoretické poznatky o uvedené problematice. Druhá část v krátkosti popisuje současný stav podniku, dále analyzuje současnou úroveň motivace v jednotlivých provozovnách kontroly, která byla zjištěna formou dotazníkového šetření, a provádí celkové zhodnocení motivace. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní ekonomické přínosy a návrhy, jak pracovní motivaci neustále zlepšovat a dostat na co nejuspokojivější úroveň.
Abstract in different language: The presented bachelor´s dissertation is focused on appraisal of the benefits of the motivational program in the company STTEN, s.r.o. The aim of this study was to analyze the current state of motivation in the company, to set the specific economic benefits of the motivational program by employees and employers and to propose measures for improvements of the current motivation. The dissertation is divided into two parts. The first, theoretical part includes theoretical knowledge in stated matters. The second part briefly describes the current situation in the company, then it analyzes the current level of motivation in the particular premises control that has been found out by a questionnaire, and provides an overall assessment of motivation. In conclusion concrete economic benefits and suggestions on how to improve the motivation continually and how to get to the most satisfactory level are stated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomicke posouzeni prinosu motivacniho programu v podniku.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
BP_narovcova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
BP_narovcova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
BP_narovcova.PDFPrůběh obhajoby práce134,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.