Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The evaluation of economic situation of the company
Autoři: Sidlakova, Yuliya
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4407
Klíčová slova: analýza okolí firmy;finanční analýza chodu výroby;analýza konkurenceschopnosti podniku
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental analysis;competition analysis;financial analysis
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace podniku KLAUS Timber a. s. Je členěna do osmi kapitol včetně závěru. V úvodu byl definován podnik a také bylo vybráno několik faktorů ohledně podnikání. V další části byla nejprve charakterizovaná firma a následně pro vyhodnocení její situace bylo použito několika analýz, konkrétně šlo o analýzu okolí podniku, ve kterém se nachází. Další kapitola obsahovala výpočty ukazatelů finanční analýzy, které se týkaly posledních tří let 2009, 20010 a 2011. Veškeré výsledky finanční analýzy byly shrnuty do přehledných tabulek a znázorněny na grafech. Následně byla zpracována analýza efektivnosti a konkurenceschopnosti. Poté byly analyzovány náklady podniku. Na závěr je situace zhodnocena a je předložen návrh na její zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the evaluation of the economic situation of the company KLAUS Timber a.s. The study is divided into eight chapters including conclusion. In the introduction there was defined company and there were selected several factors about the business. In the next chapter there was a characterization of the company as whole and consequentially an analysis was used to make a comprehensive evaluation of its situation. Particularly there was an evaluation of the company environment, calculation of financial indicators pertaining to years 2009, 2010 and 2011 follow and then competitiveness of the company. All the results of the financial analysis were summarized to tables and depicted on graphes. Finally, conclusion of the study was drawn with a suggestion for improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Yuliya Parmonik_K08B0214P_BP.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_parmonik_VP.PDFPosudek vedoucího práce444,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_parmonik_OP.PDFPosudek oponenta práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_parmonik.PDFPrůběh obhajoby práce191,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4407

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.