Název: Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti
Další názvy: Business plan of the company based on active marketing activity
Autoři: Pata, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Januška, Martin
Oponent: Bultas, Miloslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4408
Klíčová slova: analýza tržního prostředí;finanční analýza;swot analýza;analýza procesů;obchodní plán;marketingový mix;analýza rizik
Klíčová slova v dalším jazyce: market enviroment analysis;financial analysis;swot analysis;process analysis;busines plan;marketing mix;risk analysis
Abstrakt: Tématem této práce je sestavení obchodního plánu pro zavedení internetového obchodu a sériové výroby kuchyňských linek ve společnosti ARBYD CZ s.r.o.. Úvod popisuje cíle práce a stanovenou strukturu. V první kapitole je provedena charakteristika vybrané společnosti. Ve druhé kapitole se popisuje vize společnosti, analýza tržního prostředí, finanční analýza a následně je zde také provedena SWOT analýza včetně jejího vyhodnocení a matic IFE, EFE a TOWS. Ve třetí kapitole je provedena analýza procesů a ve čtvrté sestavení obchodního plánu zavedení internetového obchodu a kuchyňských linek, včetně vyhodnocení těchto příležitostí a rizik. V závěru jsou potom vyhodnoceny výstupy této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this work is creation of a business plan for an implementation of the online shop and serial production of kitchens in company ARBYD CZ s.r.o.. Preface describes goals of this work and choosen structure. In first chapter is characteristic of the choosen company. In second chapter is described vision of the company, analysis of market enviroment, financial analysis and subsequently there is made SWOT analysis including its evaluation and matrix IFE, EFE and TOWS. In third chapter is done analysis of processes and in fourth creation of business plan for an implementation of the online shop and serial production of kitchens, including evaluation of this opportunities and risks. In the conclusion are evaluated outputs of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Pata.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pata_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pata_OP.PDFPosudek oponenta práce521,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_pata.PDFPrůběh obhajoby práce134,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4408

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.