Title: Rychlá detekce kolizí v kontextu deformace svalů metodou Position Based Dynamics
Other Titles: Fast Collision Detection in the Context of Muscle Deformation by a Position Based Dynamics Method
Authors: Havlíček, Ondřej
Advisor: Kohout Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Červenka Martin, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44219
Keywords: rychlá detekce kolizí;pbd;deformovatelná tělesa;porovnání metod;c++
Keywords in different language: fast collision detection;pbd;deformable bodies;method comparison;c++
Abstract: Tato práce je zaměřena na nalezení nejvhodnější metody pro rychlou detekci a řešení kolizí v kontextu deformace svalů metodou Position Based Dynamics. Nejdříve je v práci popsána problematika řešení a detekce kolizí obecně a následně jsou představeny některé metody k řešení této problematiky. Došlo ke srovnání pěti různých veřejně dostupných implementací, využívajících některé tyto metody. Na základě srovnání pak byly dvě implementace vybrány a integrovány do stávajícího řešení práce M. Červenky z roku 2019. Nad výslednými metodami byly provedeny testy pomocí scénářů předdefinovaných v rámci projektu Muscle Wrapping 2.0. Jedna z metod vyhovovala jak kvalitativním tak časovým nárokům a byla shledána vhodným nástupcem stávajícího řešení.
Abstract in different language: This work focuses on finding the most fitting method for fast collision detection and resolution in the context of muscle deformation using a Position Based Dynamics Method. First this work describes the problem of collision detection and resolution in general, and then some methods to solve this problem are presented. Five various publicly available sources implementing some of these methods were compared. Based on the comparison, two of these methods were chosen and integrated into the current solution described in the work of M. Červenka from the year 2019. The resulting methods were tested using scenarios predefined in the Muscle Wrapping 2.0 project. One of the methods met both quality and time requirements and was found to be a~suitable successor to the existing solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A17B0210P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce171,8 kBAdobe PDFView/Open
A17B0210P_Bakalarska prace.pdfPlný text práce41,2 MBAdobe PDFView/Open
A17B0210P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce38,9 kBAdobe PDFView/Open
A17B0210P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce41,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.