Název: Didaktická úskalí českého jazyka na 2. stupni základní školy
Další názvy: Didactic problems of the czech language at the lower-secondary school
Autoři: Matějková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Oponent: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44409
Klíčová slova: didaktika;učebnice českého jazyka;jazykové problémy
Klíčová slova v dalším jazyce: didactic;textbook of czech language;linguistic problems
Abstrakt: V teoretické části práce jsme se zabývali základními didaktickými otázkami. V praktické části jsme se věnovali čtyřem jazykovým problémům, které jsme na základě výzkumu vyhodnotili jako problematické: životnost substantiv, deverbativní adjektiva, rozlišování přívlastku neshodného od příslovečného určení a předmětu a rozlišování příslovečného určení místa od příslovečného určení účelu. Zkoumali jsme teoretické vymezení těchto jevů a zároveň jejich výskyt v učebnicích pro druhý stupeň ZŠ, abychom zjistili, jak jsou jevy definovány a procvičovány ve školním prostředí. Komparovali jsme čtyři řady učebnic z různých nakladatelství (SPN, Fraus, Taktik a Nová škola) a hodnotili jejich přístup. Po analýze každého jevu jsme doporučili učitelům vhodný didaktický výklad a příklady aktivit, které považujeme za vhodné k pochopení zkoumaných jevů. Poté jsme vyvozovali závěry, které z našeho zkoumání vyplynuly, hodnotili jsme také zpracování učebnic.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of the thesis, we dealt with basic didactic issues. In the practical part, we devoted to four language problems that we appraised as problematic on the basis of research: the animacy of nouns, deverbative adjectives, the distinguishing of attribute from adverbial and from object and the distinction of adverbial loci from adverbial modus. We examined the definition of these phenomena and their occurrence in textbooks for the second grade of primary school to see how phenomena are defined and practiced in the school. We compared four series of textbooks from different publishing houses (SPN, Fraus, Taktik and Nová škola) and assessed their approach. After analysing each phenomenon, we recommended to teachers didactic interpretation and examples of activities. We deduced the conclusions that came out of our investigation, we also evaluated the processing of textbooks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela_Matejkova - DIDAKTICKE_PROBLEMY_VE_VYUCE_CJ.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
matejkova_piskova.pdfPosudek oponenta práce675,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
matejkova_suda.pdfPosudek vedoucího práce212,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
matejkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce100,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/44409

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.