Název: Badatelské pěstitelské práce v MŠ Hradešice
Další názvy: Researchers' cultivation work at the University of Hradešice
Autoři: Málková, Bára
Vedoucí práce/školitel: Fadrhonc Jan, Mgr.
Oponent: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44438
Klíčová slova: badatelské činnosti;pěstitelské aktivity;diskuse;pozorování;mateřská škola;předškolní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: research activities;cultivation activities;discussions;observation;kindergarten;preschool
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje seznámení s badatelskou pěstitelskou výukou v předškolním věku. Dále zařazení badatelských aktivit do RVP PV dle dílčích vzdělávacích cílů. Společně s dětmi jsme otestovali několik životních podmínek klíčení i růstu, nad vším jsme vedli diskusi a utvrzovali jsme si naše hypotézy. Naše badatelská aktivita byla rozdělena do několika fází. První fází byl motivační příběh o ježkovi, který děti doprovázel během celého procesu. Druhá fáze bylo seznámení s fazolemi, jak vypadají, povídání o jejich sázení, a hlavně vysvětlení a ukázka pojmu klíčení. Jakmile ho děti pochopily, tak přišla na řadu realizace, kterou provádělo každé dítě samostatně. Po naklíčení semínek následovala diskuse, jaké máme dojmy a podrobný popis změny. Následovalo barvení květináčů pro snadnější rozlišení růstu, které navýšilo motivaci dětí. Závěrečná aktivita bylo sázení fazolí a pozorování jejich růstu v několika podmínkách (slunce, chlad, tma apod.). Práce obsahuje vlastní reflexi činností, které jsem realizovala s devíti dětmi v praxi v MŠ Hradešice.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis contains an introduction to researcher growing education in preschool. In addition, the inclusion of research activities in RVP PV according to partial educational objectives. Together with the children, we tested several living conditions of germination and growth, we discussed everything and we confirmed our hypotheses. Our research activity has been divided into several phases. The first stage was a motivational story about a hedgehog that accompanied the children throughout the process. The second stage was an introduction to the beans, what they looked like, a talk about planting them, and, above all, an explanation and demonstration of the concept of germination. As soon as the children understood it, it came to a series of realizations that each child carried out independently. The seeding was followed by a discussion of our impressions and a detailed description of the change. This was followed by dyeing pots to help differentiate growth, which increased the motivation of children. The final activity was planting beans and observing their growth in several conditions (sun, cold, dark, etc. Accessories The work contains its reflection of the activities I carried out with nine children in practice at the nursery school Hradešice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Malkova FINAL 1.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce36,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce40,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malkova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce257,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/44438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.