Title: Badatelské pěstitelské práce v MŠ Hradešice
Other Titles: Researchers' cultivation work at the University of Hradešice
Authors: Málková, Bára
Advisor: Fadrhonc Jan, Mgr.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44438
Keywords: badatelské činnosti;pěstitelské aktivity;diskuse;pozorování;mateřská škola;předškolní věk
Keywords in different language: research activities;cultivation activities;discussions;observation;kindergarten;preschool
Abstract: Bakalářská práce obsahuje seznámení s badatelskou pěstitelskou výukou v předškolním věku. Dále zařazení badatelských aktivit do RVP PV dle dílčích vzdělávacích cílů. Společně s dětmi jsme otestovali několik životních podmínek klíčení i růstu, nad vším jsme vedli diskusi a utvrzovali jsme si naše hypotézy. Naše badatelská aktivita byla rozdělena do několika fází. První fází byl motivační příběh o ježkovi, který děti doprovázel během celého procesu. Druhá fáze bylo seznámení s fazolemi, jak vypadají, povídání o jejich sázení, a hlavně vysvětlení a ukázka pojmu klíčení. Jakmile ho děti pochopily, tak přišla na řadu realizace, kterou provádělo každé dítě samostatně. Po naklíčení semínek následovala diskuse, jaké máme dojmy a podrobný popis změny. Následovalo barvení květináčů pro snadnější rozlišení růstu, které navýšilo motivaci dětí. Závěrečná aktivita bylo sázení fazolí a pozorování jejich růstu v několika podmínkách (slunce, chlad, tma apod.). Práce obsahuje vlastní reflexi činností, které jsem realizovala s devíti dětmi v praxi v MŠ Hradešice.
Abstract in different language: The Bachelor thesis contains an introduction to researcher growing education in preschool. In addition, the inclusion of research activities in RVP PV according to partial educational objectives. Together with the children, we tested several living conditions of germination and growth, we discussed everything and we confirmed our hypotheses. Our research activity has been divided into several phases. The first stage was a motivational story about a hedgehog that accompanied the children throughout the process. The second stage was an introduction to the beans, what they looked like, a talk about planting them, and, above all, an explanation and demonstration of the concept of germination. As soon as the children understood it, it came to a series of realizations that each child carried out independently. The seeding was followed by a discussion of our impressions and a detailed description of the change. This was followed by dyeing pots to help differentiate growth, which increased the motivation of children. The final activity was planting beans and observing their growth in several conditions (sun, cold, dark, etc. Accessories The work contains its reflection of the activities I carried out with nine children in practice at the nursery school Hradešice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Malkova FINAL 1.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce36,48 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce40,02 kBAdobe PDFView/Open
Malkova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce257,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.