Title: Využití srážkových vod na veřejných prostranstvích
Other Titles: Use of rainwater in the public spaces
Authors: Kopp, Jan
Marval, Štěpán
Citation: KOPP, J., MARVAL, Š. Využití srážkových vod na veřejných prostranstvích. Geografické rozhledy, 2021, roč. 30, č. 4, s. 34-37. ISSN 1210-3004.
Issue Date: 2021
Publisher: Česká geografická společnost
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/44924
ISSN: 1210-3004
Keywords: veřejná prostranství;hospodaření se srážkovou vodou;retenční nádrže;detenční nádrže
Keywords in different language: public space;rainwater management;retention ponds;detention ponds
Abstract: Veřejná prostranství měst mají potenciál sdíleného prostoru, který plní přírodní i sociální funkce současně. Text představuje možnosti, jak veřejná prostranství zapojit do hospodaření se srážkovou vodou a přitom podpořit ve městech jejich estetické, sociální a environmentální funkce. Přehled byl vytvořen na základě rozboru zahraničních a domácích zkušeností a ukazuje příklady dobré praxe.
Abstract in different language: Public spaces of cities have the potential of a shared space that fulfils both natural and social functions at the same time. The text presents possibilities to integrate public spaces in the rainwater management while supporting their aesthetic, social and environmental functions. The overview was created based on the research of foreign and domestic experiences and it shows examples of good practice.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká geografická společnost
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
gr3004_kopp_marval.pdf5,13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD