Název: Daňový systém ve Francii
Další názvy: The tax system in France
Autoři: Ludvíková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4514
Klíčová slova: fiskální politika;Francie;historie;přímá daň;nepřímá daň;glosář
Klíčová slova v dalším jazyce: fiscal policy;France;history;direct tax;indirect tax;glossary
Abstrakt: Cílem této práce je obeznámit čtenáře se současným daňovým systémem ve Francii a především vypracovat tematický glosář obsahující obtížné výrazy z oblasti daňové problematiky. Práce je rozdělena na 5 hlavních částí, jejichž obsahem je historie daní, objasnění základních pojmů z oblasti daní, analýza přímých a nepřímých daní a v neposlední řadě výše zmíněný glosář.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to familiarize the readers with the current tax system in France and to compile a thematic glossary containing difficult terms used in the area of fiscal policy. The thesis is divided into five main parts which contain history of taxes, explanation of main terms of fiscal policy, analysis of direct and indirect taxes and last but not least the glossary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Ludvikova_2012.pdfPlný text práce437,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0004.PDFPosudek vedoucího práce357,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0005.PDFPosudek oponenta práce368,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0006.PDFPrůběh obhajoby práce216,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4514

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.