Title: 3D modelování v kontextu technické výchovy na 1. stupni ZŠ
Other Titles: 3D modelling in the context of technical education at the elementary school
Authors: Svobodová, Alexandra
Advisor: Fadrhonc Jan, Mgr.
Referee: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45163
Keywords: 3d modelování;3d tisk;technická výchova;projektová výuka;1. stupeň zš;5. ročník
Keywords in different language: 3d modeling;3d printing;technical education;project teaching;elementary school;5th grade
Abstract: Diplomová práce se zabývá 3D modelováním na 1. stupni ZŠ v kontextu technické výchovy. První část se zabývá popisem aktuálního stavu technické výchovy. Následně jsou navrženy transformace, které jsou možnými východisky pro inovaci a zatraktivnění technické výchovy. Praktická část práce se zabývá navržením výuky 3D modelování pro 1. stupeň základní školy, konkrétně pro 5. ročník. V této části je charakterizován konkrétní návrh výuky, včetně příprav na hodiny, popisu jednotlivých aktivit, metodických IT pokynů a dalších doporučení pro výuku. Vytvořené podklady mohou sloužit jako výukový materiál pro pedagogy, kteří by projevili zájem o zařazení výuky 3D modelování do 5. ročníku ZŠ. V poslední části diplomové práce jsou reflektovány informace získané z praktické výuky 3D modelování na základní škole. Na základě těchto informací jsou následně navrženy možné úpravy dané výuky.
Abstract in different language: The thesis deals with 3D modeling in the context of technical education in the first five years at the elementary school. The first part deals with the description of the current state of technical education. Subsequently, transformations are proposed, which are possible starting points for innovation and increased attractiveness of technical education. The practical part of the thesis deals with the design of teaching methods of 3D modeling at the elementary school, specifically for the 5th grade. This part describes the specific design of teaching, including preparations for lessons, description of individual activities, methodical IT instructions and other recommendations for teaching. The created materials can serve as teaching material for teachers who would be interested in including 3D modeling in the 5th grade at the elementary school. The last part of the thesis reflects the information obtained from practical teaching of 3D modelling at the elementary school. Possible modifications of the teaching methods are then proposed based on this information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3D modelovani v kontextu technicke vychovy na 1. stupni ZS_Svobodova Alexandra_Diplomova prace.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova.pdfPosudek oponenta práce164,58 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce36,88 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce267,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.