Název: Potraviny s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením regionů severní Francie
Další názvy: Indications of Quality and Origin
Autoři: Hartová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4522
Klíčová slova: chráněné označení původu;chráněné zeměpisné označení;zaručená tradiční speciality;ekologické zemědělství;ověřené označení původu;label rouge;zemědělské produkty;potravinářské produkty;systém označení kvality a původu;Evropská unie;Francie
Klíčová slova v dalším jazyce: protected designation of origin;protected geographical indication;traditional specialty guaranteed;ecologic agriculture;certified designation of origin;label rouge;agricultural products;food products;indications of quality and origin;European union;France
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl představit fungování francouzského systému označení kvality a původu, jež je určen k oficiálnímu hodnocení zemědělských a zemědělskopotravinářských produktů. Tento systém se skládá ze čtyř evropských označení: Chráněného označení původu, Chráněného zeměpisného označení, Zaručené tradiční speciality, Ekologického zemědělství et dvou francouzských označení: Ověřeného označení původu a Label rouge. Závěrečná část práce je věnována konkrétním příkladům produktů chráněných těmito označeními, jež jsou charakteristické pro regiony severní Francie.
Abstrakt v dalším jazyce: This work aims to introduce functioning of the French official system of Indications of Quality and Origin, which is used for evaluation of agricultural and agri-food products. This system consists of four European indications: Protected designation of origin, Protected geographical indication, Traditional specialty guaranteed, Ecologic Agriculture and two French indications: Certified designation of origin and Label Rouge. The final section is devoted to specific examples of products covered by these indications, that are characteristic for the regions of Northern France.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp.pdfPlný text práce740,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0001.PDFPosudek vedoucího práce383,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0002.PDFPosudek oponenta práce308,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0003.PDFPrůběh obhajoby práce227,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4522

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.