Title: Rakouská popová a rocková hudba ve vyučování německého jazyka
Other Titles: Austrian Pop and Rock Music in Teaching of a German Language
Authors: Hásová, Alžběta
Advisor: Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil.
Referee: Salcmanová Eva, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45343
Keywords: hudba ve výuce německého jazyka;důvody aplikace hudby ve výuce;pozitivní účinky hudby;rakouská popová a rocková hudba;kreativní metody;hudba a motivace;auditivní média;jazykové kompetence;didaktické zpracování hudby;didaktický model
Keywords in different language: music in teaching german language;reasons for using music in education;positive impacts of music;austrian pop and rock music;creative methods;music and motivation;auditive media;language competence;didactic processing of music;didactic model
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rakouskou populární a rockovou hudbou ve výuce německého jazyka. Cílem práce je objasnit důvody aplikace hudby a písní ve vyučování cizího jazyka a vysvětlit její pozitivní účinek ve vyučování. Tato práce se zaměřuje na rakouskou populární a rockovou hudbu a charakterizuje její význam ve vyučování německého jazyka. Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, přičemž první část je zaměřena teoreticky a druhá prakticky. Teoretická část popisuje hudbu jako umění. Detailně popisuje, co vše může hudba ve vyučování ovlivňovat a sleduje její pozitivní aspekty ve výuce. Je zdůrazňováno, že hudba napomáhá kreativním metodám, posiluje motivaci a pozitivně ovlivňuje celý vyučovací proces. Dále je hudba charakterizovaná jako auditivní médium a je objasněno, jak hudba umožňuje plnit různé jazykové kompetence. Představena je také rakouská populární a rocková hudba a jsou jmenováni její významní představitelé. Praktická část didakticky zpracovává vybrané písně 12 rakouských interpretů/hudebních kapel. K jednotlivým písním jsou vypracovány pracovní listy s úkoly pro žáky. Výběr písní je objasněn z různých aspektů. V praktické části je také vypracován a představen didaktický model pro aplikaci písní ve výuce. Dle tohoto modelu jsou vypracovány jednotlivé pracovní listy.
Abstract in different language: This thesis focuses on the use of Austrian pop and rock music in teaching of German language. The aim of the thesis is to clarify the reasons for using music and songs in teaching of foreign languages and to explain its positive impact in education. This thesis concentrates on the Austrian pop and rock music and specifies its value for teaching of German language. This thesis consists of two parts, the first one focuses on theory and the second one on practice. The theoretical part describes music as an art form and deals with its history and origin. It describes in detail what music can influence in education and it follows its positive aspects in education. It is emphasized that music helps creative methods, strengthens motivation and influences the whole educational process in a positive way. Furthermore, music is specified as an audio medium and the chapter clarifies how music enables fulfilment of various language competences. The Austrian pop and rock music is introduced as well and its important representatives are listed there. The practical part handles selected songs of 12 Austrian singers and music groups in a didactic way. There are worksheets with tasks for the students dedicated to the individual songs. The choice of songs is explained from various points of view. In the practical part, a didactic model for using songs in education is developed and presented. Individual worksheets were created following this model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomarbeit - Hasova Alzbeta.pdfPlný text práce4,55 MBAdobe PDFView/Open
Hasova_VP.pdfPosudek vedoucího práce307,37 kBAdobe PDFView/Open
Hasova_OP.docPosudek oponenta práce89,5 kBMicrosoft WordView/Open
Hasova_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce234,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.