Název: Indigenous peoples of Australia and New Zealand
Další názvy: Indigenous Peoples of Australia and New Zealand
Autoři: Veselá, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Jana
Oponent: Raisová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4535
Klíčová slova: domorodí lidé;Maoři;australští domorodci;politika;alkohol;násilí;vězení;vzdělání;kultura;země;gamblerství;zdraví;ztracené generace
Klíčová slova v dalším jazyce: indigenous peoples;Maori;aborigines;politics;alcohol;violence;prison;education;culture;land;gambling;health;stolen generations
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje současnou situaci domorodých obyvatel v Austrálii a na Novém Zélandě na základě analýzy článků ze světových, Australských a Novozélandských médií. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část a dále srovnání. Teoretická část uvádí historické pozadí daných kultur. V praktické části je pozornost věnována tématům, která se objevovala v médiích nejčastěji. Mezi ně se řadí například politika, sociálně-patologické problémy nebo vzdělání. Srovnání porovnává obě kultury z hlediska popisovaných témat. Účelem práce poskytnout základní informace o dané problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's thesis describes current situation of Indigenous Peoples of Australia and New Zealand as it is described in international media. It is devided into therotical part, practical part and comparison. In the theoretical part is described historical background of both cultures. Practical part analyses the most common topics appeared in media which are for example politics, socio-pathological problems or education. Both culture are compared in the last part of thesis. The purpose is to provide basic information about this problematic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Indigenous people of Australia and New Zealand in todays media.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Vesela.pdfPosudek vedoucího práce324,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Vesela.pdfPosudek oponenta práce265,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Vesela.pdfPrůběh obhajoby práce160,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4535

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.