Název: Interakce vysokonapěťových elektroizolačních systémů s HVDC
Autoři: Kozák, Ondřej
Oponent: Procházka Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Lelák Jaroslav, Doc. Ing. CSc.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45402
Klíčová slova: částečné výboje;pulzně sekvenční analýza;stejnosměrný proud;vysoké napětí;simulace;pd;psa;hvdc
Klíčová slova v dalším jazyce: partial discharges;pulse sequence analysis;direct current;simulation;high voltage;pd;psa;hvdc
Abstrakt: Předložená práce se věnuje částečným výbojům v nehomogenních dielektrických materiálech v elektrickém poli. Jsou zde popsány základní druhy částečných výbojů, jejich podstata, vznik a jejich působení na elektroizolační materiál. Dále jsou popsány měřené veličiny, způsoby detekce částečných výbojů a jejich rozdílné vlastnosti při střídavém a stejnosměrném napětí. Pulzně sekvenční analýza z reálných měřeních byla porovnána se simulacemi výbojové činnosti a následně byla popsána podstata tvorby grafů pulzně sekvenční analýzy. Díky simulacím výbojové činnosti byl dále popsán i vliv rušení na výsledné obrazce pulzně sekvenční analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the partial discharges in inhomogeneous dielectric materials in an electric field. It describes basic kinds of partial discharges, fundamentals, formation and their effects on electro insulating materials. Furthermore, the thesis is devoted to measured variables, methods of partial discharge detection and their different properties under DC and AC voltage stress. Pulse sequence analysis (PSA) of real measurements was compared with the simulation of partial discharge activity and PSA plots creation was described. The simulation also helped to reveal the influence of interference and noise to pulse sequence analysis plots.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diseratace Kozak.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kozak_opon.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kozak_publ.pdfPosudek vedoucího práce156,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kozak_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce550,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/45402

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.