Title: Interakce vysokonapěťových elektroizolačních systémů s HVDC
Authors: Kozák, Ondřej
Referee: Procházka Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Lelák Jaroslav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45402
Keywords: částečné výboje;pulzně sekvenční analýza;stejnosměrný proud;vysoké napětí;simulace;pd;psa;hvdc
Keywords in different language: partial discharges;pulse sequence analysis;direct current;simulation;high voltage;pd;psa;hvdc
Abstract: Předložená práce se věnuje částečným výbojům v nehomogenních dielektrických materiálech v elektrickém poli. Jsou zde popsány základní druhy částečných výbojů, jejich podstata, vznik a jejich působení na elektroizolační materiál. Dále jsou popsány měřené veličiny, způsoby detekce částečných výbojů a jejich rozdílné vlastnosti při střídavém a stejnosměrném napětí. Pulzně sekvenční analýza z reálných měřeních byla porovnána se simulacemi výbojové činnosti a následně byla popsána podstata tvorby grafů pulzně sekvenční analýzy. Díky simulacím výbojové činnosti byl dále popsán i vliv rušení na výsledné obrazce pulzně sekvenční analýzy.
Abstract in different language: This thesis deals with the partial discharges in inhomogeneous dielectric materials in an electric field. It describes basic kinds of partial discharges, fundamentals, formation and their effects on electro insulating materials. Furthermore, the thesis is devoted to measured variables, methods of partial discharge detection and their different properties under DC and AC voltage stress. Pulse sequence analysis (PSA) of real measurements was compared with the simulation of partial discharge activity and PSA plots creation was described. The simulation also helped to reveal the influence of interference and noise to pulse sequence analysis plots.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diseratace Kozak.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open
kozak_opon.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
kozak_publ.pdfPosudek vedoucího práce156,47 kBAdobe PDFView/Open
kozak_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce550,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.