Title: Orální historie v oku hurikánu. Reflexe terénního výzkumu koronavirové krize v České republice a v zahraničí
Other Titles: Oral history in the eye of the storm. Reflections on field research of the coronavirus crisis in the Czech Republic and abroad
Authors: Vaněk, Miroslav
Wohlmuth Markupová, Jana
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2021, roč. 11, č. 1, s. 8-21.
Issue Date: 2021
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2021/09/Memo_2021_1_web2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/45409
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;soudobé dějiny;pandemie;covid;krize
Keywords in different language: oral history;contemporary history;pandemic;covid;crisis
Abstract: Článek přináší první reflexi terénního výzkumu koronavirové krize v České republice a nabízí taktéž přesahy do zahraničí. Nejprve charakterizuje motivace autorů, kteří se orální historii dlouhodobě věnují, dále popisuje tři typy pramenů, které se jim díky spolupráci se studujícími a absolventy navazujícího magister‑ ského programu Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy podařilo od března 2020 získat. Jedná se především o dení‑ kové zápisy z období vyhlášených nouzových stavů v ČR, fotografie, zachycující každodenní život v pandemii, a sbírku orálně‑historických rozhovorů. Na závěr autoři nabízejí vhled do zahraničního kontextu jejich činnosti.
Abstract in different language: The article presents the first comprehensive reflections on the field research of the coronavirus crisis in the Czech Republic and also offers overlaps abroad. First, it characterizes the motivations of authors who have been studying oral his‑ tory for a long time, then describes three types of sources that they have managed to obtain since March 2020 thanks to cooperation with students and graduates of the Master’s study program Oral History – Contemporary History at Faculty of Humanities, Charles University. These are mainly diary entries from the period of declared State of Emergency in the Czech Republic, photographs depicting everyday life in a pandemic and a collection of oral‑history interviews. Finally, the authors offer insight into the foreign context of their activities.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč.11, č. 1 (2021)
Roč.11, č. 1 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memo_2021_1_web2-8-21.pdfPlný text294,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.