Název: Life on the English Manor House
Další názvy: Life on the English Manor House
Autoři: Richterová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Franklin, David Eugene
Oponent: Tihelková, Alice
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4541
Klíčová slova: sídlo;venkovský dům;architektonické prvky sídel;aristokraté;služebnictvo;lov na lišky;II. světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: manor house;country house;architectural features of manors;aristocrats;servants;fox hunting;world war II
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá životem na anglických venkovských sídlech jak v minulosti, tak i v současnosti. V historické části se čtenář může dozvědět, jaké jsou hlavní architektonické prvky venkovských domů a také o jejich majitelích ? aristokratech, a jejich sluzích. Život aristokratů byl porovnán se životem některých současných majitelů venkovských sídel. Život na sídlech byl zkoumán z pohledu různých historických období. Výzkum ukazuje, že některá sídla hrála důležitou roli během 2. Světové války, to znamená, že byla schopna ubytovat některé z evakuovaných dětí, které tak unikly bombardování ve velkoměstech. Cílem této práce bylo představit čtenářovi rozdíly mezi životem na sídlech jak v minulosti, tak i v současnosti. Zásadní informace autorka nasbírala v době, kdy pobývala na venkovském domě z Viktoriánské doby v Devonu. Z tohoto důvodu jsou některé příklady o životě na anglickém sídle dány z její vlastní zkušenosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the the life at English manor houses in the past, as well as in the present. In the historical part, the reader can gather information about main architectural features of country houses and also about its owners ? aristocrats, and their servants. Their life has been compared to the life of current owners of some English country houses. Life at manors was examined from different historical periods. Research shows that some manors played very important role during the Second World War, that is, when they were able to accomodate some of the evacuated children escaping bombing in cities. The objective of this thesis was to present to the reader the differences of life at manors in the past and in the present. The author collected the crucial informations while living at Victorian country house in Devon, therefore some examples about life at country house were given from her own experience.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BT Richterova 2012.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Richterova.pdfPosudek vedoucího práce787,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Richterova.pdfPosudek oponenta práce324,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Richterova.pdfPrůběh obhajoby práce167,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4541

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.