Title: Famous English and American Lexicologists
Other Titles: Famous English and American Lexicologists
Authors: Marek, Jaroslav
Advisor: Vorel, Robert
Referee: Franklin, David Eugene
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4549
Keywords: lingvistika;Pražská škola;funkční strukturalismus;genetická komparace;analytická komparace;fonetika;Romic;fonologie;fonéma;prozódie;deskriptivismus;jazyk;antropologie;gramatika
Keywords in different language: linguistics;Prague School;functional structuralism;genetic comparison;analytical comparison;phonetics;Romis;phonology;phoneme;prosody;descriptivism;language;anthropology;grammar
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo popsat nejvýznamnější lingvistická díla z období před druhou světovou válkou a postoje, které lingvisté zaujímali.
Abstract in different language: The aim of this bachelor's thesis was to describe the most outstanding works of linguist from the era prior to WWII and the approaches they held.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jmarek-f09b0988p-bp-2012.pdfPlný text práce354,55 kBAdobe PDFView/Open
VP_Marek.pdfPosudek vedoucího práce159,56 kBAdobe PDFView/Open
OP_Marek.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Marek.pdfPrůběh obhajoby práce171,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4549

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.