Název: Famous English and American Lexicologists
Další názvy: Famous English and American Lexicologists
Autoři: Marek, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Vorel, Robert
Oponent: Franklin, David Eugene
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4549
Klíčová slova: lingvistika;Pražská škola;funkční strukturalismus;genetická komparace;analytická komparace;fonetika;Romic;fonologie;fonéma;prozódie;deskriptivismus;jazyk;antropologie;gramatika
Klíčová slova v dalším jazyce: linguistics;Prague School;functional structuralism;genetic comparison;analytical comparison;phonetics;Romis;phonology;phoneme;prosody;descriptivism;language;anthropology;grammar
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo popsat nejvýznamnější lingvistická díla z období před druhou světovou válkou a postoje, které lingvisté zaujímali.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor's thesis was to describe the most outstanding works of linguist from the era prior to WWII and the approaches they held.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
jmarek-f09b0988p-bp-2012.pdfPlný text práce354,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Marek.pdfPosudek vedoucího práce159,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Marek.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Marek.pdfPrůběh obhajoby práce171,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4549

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.