Title: Rozhodnutí Rady EU – žaloba České republiky ve světle rozhodnutí o relokaci a žaloby s ním související
Authors: Pauly, Michael
Citation: VOSTRÁ, Zuzana ed. Nestandardní bezpečnostní situace ve státě – ústavní, evropský a mezinárodní pohled 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 214-230.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/45502
ISBN: 978-80-261-0922-8
978-80-261-0921-1 (brožovaná vazba)
Keywords: migrace;krize;relokace;kvóta;žaloba
Keywords in different language: migration;crisis;relocation;quota;lawsuit
Abstract: V prvé řadě se v příspěvku podává obecný rozbor rozhodnutí Rady EU č. 2015/1523 a č. 2015/1601, která byla přijata za účelem řešení migrační krize, stanovení relokačních kvót a řešení problematiky osob žádajících o azyl a jejichž motivem bylo zjevně poskytnutí mezinárodní ochrany těmto osobám z Řecké republiky a Italské republiky. Dále příspěvek předkládá vymezení základních pojmů souvi sejících s uvedenou řešenou problematikou, zejména pojmů azyl, azylant, relokace, relokační nařízení, dublinský systém apod. Z hlediska podstaty rozebírané materie jsou v příspěvku především nastíněny základní kontury Lisabonské smlouvy, příčinná souvislost mezi přijetím Lisabonské smlouvy a právní závazností relokačních kvót pro členské státy EU, zásadní změny právní úpravy, které Lisabonská smlouva přináší, zejména v podobě hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též „SFEU“), kde se nově zavádí sdílené kompetence v oblasti azylu, migrace, ochrany vnějších hranic a policejní a justiční spolupráce v trestních i civilních věcech. V návaznosti na uvedený výklad je pak v příspěvku rozebrána jednak žaloba směřující proti České republice, kterou dne 22. prosince 2017 podala k Soudnímu dvoru Evropská komise, a to z důvodu údajného porušení povinností přijatých Českou republikou v oblasti relokací, a jednak proces této žalobě předcházející. Kromě toho je též rozebrána žaloba, kterou se Maďarská republika, Slovenská republika a Polská republika (v postavení vedlejšího účastníka) domáhaly toho, aby Soudní dvůr rozhodnutí Rady EU přijaté dne 22. září 2015 pod č. 2015/1601, stanovující povinné migrační kvóty pro členské státy EU, zrušil.
Abstract in different language: First of all, the thesis provides a general analysis of EU Council Decisions no. 2015/1523 and no. 2015/1601, which were accepted with the goals of solving the migration crisis, establoshing relocation quotas and tackling asylum seekers, who were apparently motivated by the provision of international protection of such persons from the Hellenic Republic and the Italian Republic. Furthermore, the paper defines the basic concepts related to the issue, especially asylum, asylum seeker, relocation, relocation order, Dublin system and the like. From the point of view of the material discussed, the paper outlines the basic contours of the Lisbon Treaty, the causal link between the adoption of the Lisbon Treaty and the legal binding effect of relocation quotas for EU Member States. Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which newly introduces shared competences in the areas of asylum, migration, external border control and police and judicial cooperation in criminal and civil mattersis also part of the analysis. Following the above interpretation, the paper examines the action against the Czech Republic brought by the European Commission on 22 December 2017 for alleged breach of the Czech Republic‘s relocation obligations and the proceedings. In addition, the action brought by the Republic of Hungary, the Slovak Republic and the Republic of Poland (intervening) is requesting a ruling from the Court of Justice of the EU to set the decision of the EU Council of 22 September 2015 under No. 2015/1601, which is laying down mandatory migration quotas for member states aside
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, 2021
Appears in Collections:Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e-verze-220-236.pdfPlný text108,99 kBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdfPlný text131,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.