Název: Translation from English from the field of tourism with a commentary and glossary
Další názvy: Translation from English from the field of tourism with a commentary and glossary
Autoři: Vlčková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Raisová, Eva
Oponent: Šimáčková, Vladana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4556
Klíčová slova: teorie překladu;překlad;oblast turismu;cestovní ruch;glosář;angličtina;čeština;analýza;výchozí text;cílový text;populárně-vědecký styl;publicistický styl;administrativní styl;glosář
Klíčová slova v dalším jazyce: theory of translation;translation;field of tourism;glossary;english;czech;microanalysis;macroanalysis;popular-scientific style;publicistic style;administrative style;glossary
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá překladem sedmi textů z oblasti turismu a doplňuje je o komentář a glosář. Teoretická část práce představuje teorii překladu vůdčí české teoretičky překladu Dagmar Knittlové. Autorka zde uvádí i poznatky dalších překladatelů. Praktická část poskytuje překlad textů z angličtiny do češtiny. Je následována částí zvanou Glosář, kde můžeme najít detailní analýzu výchozího a cílového textu. Autorka do práce též zahrnula své všeobecné komentáře k přeloženým textům stejně jako k textům týkajícím se turismu obecně. Texty jsou zde charakterizovány a je nastíněna problematika týkající se jejich překladu. Práce je doplněna komentářem obsahujícím slovní zásobu, kterou často nacházíme v textech z oblasti turismu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's thesis focuses on translation of seven texts from the field of tourism and it completes them with a commentary and glossary. The Theoretical part introduces the theory of a leading Czech translation theorist, Dagmar Knittlová. In this part, the findings of some other translators can also be found. The Practical part provides the translation of the texts from English into Czech. It is followed by the part called Commentary with a detailed macro and micro analysis. The author included her general comments on the particular translated texts as well as any texts related to tourism. The texts are characterised and some problematic issues regarding translation of such texts are dealt with. The thesis is supplemented with a glossary containing vocabulary often found in texts from the field of tourism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_vlckova.pdfPlný text práce520,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Vlckova.pdfPosudek vedoucího práce225,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Vlckova.pdfPosudek oponenta práce176,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Vlckova JPrůběh obhajoby práce180,32 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4556

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.