Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFadrhonc, Jan
dc.date.accepted2021-10-21
dc.date.accessioned2021-11-01T23:10:43Z-
dc.date.available2021-2-15
dc.date.available2021-11-01T23:10:43Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-8-23
dc.identifier88443
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45679-
dc.description.abstractDisertační práce řeší problematiku implementace výuky 3D modelování na základní školy. V teoretické části je čtenář seznámen s vybranými základními pojmy z oblasti pedagogiky, psychologie a informatiky. Následně jsou popsány technologie 3D modelování a 3D tisku v kontextu stávajícího vzdělávání, a to na základě analýzy rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). V další části práce je stručně popsána vytvořená metodika výuky 3D modelování pro základní školy, na které je založen pilotní i primární výzkum. V pilotním výzkumu byl zkoumán vliv výuky 3D modelování na prostorovou představivost na základě části testu figurální inteligence z Testu struktury inteligence I-S-T 2000 R Rudolfa Amthauera. V primárním výzkumu bylo cílem určení optimálního stupně vzdělávání pro implementaci výuky dle metodiky 3D modelování, a to z hlediska prostorové představivosti a kreativity. Vzhledem k absenci standardizovaného nástroje pro vyhodnocování 3D modelů bylo přistoupeno k modifikaci Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení, kterým byl původně určen pro vyhodnocování kreseb na papír. Jako doprovodná výzkumná metoda bylo zvoleno pozorování. Východiskem bylo určení druhého stupně jako nejvhodnějšího stupně vzdělávání pro realizaci této výuku. Nicméně na základě výzkumu a pozorování bychom mohli výuku 3D modelování implementovat i do vyšších ročníků prvního stupně, protože hodnoty naměřené kreativity u této skupiny takřka odpovídaly naměřeným hodnotám u obou skupin vysokoškoláků a rozdíl v naměřené prostorové představivosti byl znatelný, avšak ne markantní.cs
dc.format125 s. (173 634 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subject3d modelovánícs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectprostorová představivostcs
dc.subjectkreativitacs
dc.title3D modelování ve výuce na základních školáchcs
dc.title.alternative3D modeling in teaching in primary schoolsen
dc.typedisertační práce
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis dissertation thesis deals with the implementation of teaching 3D modeling in primary schools. In the theoretical part, the reader is acquainted with selected basic concepts in the field of pedagogy, psychology and computer science. The technologies of 3D modeling and 3D printing are described in the context of existing education, based on the analysis of the framework educational program for basic education (RVP ZV). The next part of the thesis briefly describes the created methodology of teaching 3D modeling for primary schools, on which the pilot and primary research is based. The pilot research examined the influence of teaching 3D modeling on spatial imagination based on a part of the figural intelligence test from the Rudolf Amthauer I-S-T 2000 R (Intelligence Structure Test). In the primary research, the aim was to determine the optimal level of education for the implementation of teaching according to the methodology of 3D modeling, in terms of spatial imagination and creativity. Due to the absence of a standardized tool for evaluating 3D models, a modification of Urban's figural test of creative thinking was made, which was originally intended for the evaluation of drawings on paper. Observation was chosen as an accompanying research method. The starting point was to determine the second level primary school as the most appropriate level of education for the implementation of this teaching. However, based on research and observations, we could teach 3D modeling in higher class of first level, because the values of measured creativity in this group almost corresponded to the measured values in both groups of university students and the difference in measured spatial imagination was noticeable, but not significant.en
dc.subject.translated3d modelingen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedspatial imaginationen
dc.subject.translatedcreativityen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fadrhonc-disertace.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
2021_Dizertacna praca_Fadrhonc_Plzen.pdfPosudek vedoucího práce834,38 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_disertacni_prace_Fadrhonc.pdfPosudek oponenta práce170,55 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Fadrhonc.pdfPrůběh obhajoby práce337,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.