Title: Elektromagnetické stínění systému bezdrátového přenosu elektrické energie
Other Titles: EM field shielding of the wireless power transmission system
Authors: Suchý, Jiří
Advisor: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tyrpekl Miroslav, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46028
Keywords: elektromagnetické stínění;bezdrátový přenos energie;double d;induktivní přenos energie;hygienické limity bezdrátového přenosu energie;elektromobilita;cívka;rezonance;sério-sériová kompenzace;feritové stínění;elektromagnetický návrh;magnetické pole;metoda konečných prvků;ansys maxwell 3d
Keywords in different language: electromagnetic shielding;wireless power transfer;double d;inductive power transfer;hygienic limits of wireless power transfer;electromobility;coil;resonance;serial-serial compensation;ferrite shielding;electromagnetic design;magnetic field;finite element method;ansys maxwell 3d
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na literární rešerši v oblasti elektromagnetického stínění systémů pro bezdrátové nabíjení s ohledem na hygienické limity a standardy pro elektromobilitu. Dále se věnuji vlastnímu návrhu WPT systému v konfiguraci "double D" a vhodného elektromagnetického stínění. Vlastní návrh systému a porovnání typů stínění je ověřeno pomocí metody konečných prvků v programu Ansys Maxwell 3D. Závěrem práce je zhodnocení výsledků dopočítaných i nasimulovaných. Vyjádření konkrétních parametrů elektromagnetických stínění včetně vzdáleností bezpečných úrovní elektromagnetického pole dle platného standardu ICNIRP ve veřejném prostředí.
Abstract in different language: The master theses presents the principles of the literature search in the field of electromagnetic shielding of systems for wireless charging with regard to hygienic limits and standard for electromobility. It discusses my own design of the WPT system in the "double D" configuration and suitable electromagnetic shielding. The actual design of the system and the comparison of different types is verified using finite element methods in Ansys Maxwell 3D. Also, the study concludes all the important calculated and simulated results. Expression of specific parameters of electromagnetic shielding, including the distance of safe levels of the electromagnetic field according to the valid standard ICNIRP in the public environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Elektromagneticke stineni systemu bezdratoveho prenosu elektricke energie - Jiri Suchy.pdfPlný text práce4,78 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce38,32 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce39,87 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce23,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.