Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOutlá Anna, JUDr.
dc.contributor.authorHamplová, Tereza
dc.contributor.refereeFicner Tomáš, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-25
dc.date.accessioned2021-12-17T11:41:44Z-
dc.date.available2020-2-5
dc.date.available2021-12-17T11:41:44Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-29
dc.identifier85087
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46410-
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o problematice obchodních korporací, jakožto právnických osob, jejich svéprávnosti a způsobu právního jednání. Vlivem rozsáhlé rekodifikace soukromého práva totiž došlo, nejen ke změnám terminologickým, ale taktéž ke změnám v odlišném pojetí koncepce svéprávnosti právnických osob. Od roku 2014 nemohou právnické osoby samostatně právně jednat a musí tedy k tomuto jednání využívat zastoupení jiných, zpravidla fyzických, osob, které, na rozdíl od osob právnických, disponují volní a rozumovou schopností. Diplomová práce je založena na analýze předchozí i soudobé právní úpravy (rok 2021), odborné literatury, jiných zdrojů a na komparaci české právní úpravy s úpravou zahraniční. Jejím cílem je zanalyzovat materii svéprávnosti obchodních korporací, zjistit záměr zákonodárce, případně navrhnout úpravu de lege ferenda.cs
dc.format80 s. (162 053 zn. bez mezer).
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=85087-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectrekodifikacecs
dc.subjectprávnické osobycs
dc.subjectobchodní korporacecs
dc.subjectobchodní společnostics
dc.subjectdružstvacs
dc.subjectprávní způsobilostcs
dc.subjectsvéprávnostcs
dc.subjectprávní jednánícs
dc.subjectstatutární orgáncs
dc.subjectzákonné zastoupenícs
dc.subjectsmluvní zastoupenícs
dc.subjectpéče řádného hospodářecs
dc.subjectsubjektivní odpovědnostcs
dc.subjectobjektivní odpovědnostcs
dc.subjectangloamerický právní systém.cs
dc.titleSvéprávnost a jednání obchodních korporacícs
dc.title.alternativeLegal capability of business corporations and their actionsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with business corporations, their capability and actions. Due to the extensive recodification of private law, there have not been only terminological changes, but also changes in the different approach to the concept of legal capacity of legal entities. Since 2014, legal entities may not act independently and must therefore use the representation of another person, usually natural person that are persons who, unlike legal entities, have free and intellectual ability to do so. This diploma thesis is based on an analysis of the legislation, professional literature, other sources and on the comparison of Czech legislation with foreign legislation. The aim of this thesis is to analyse the legislation, the intention of the legislator and the proposal of the de lege ferenda solution.en
dc.subject.translatedrecodificationen
dc.subject.translatedlegal entitiesen
dc.subject.translatedbusiness corporationsen
dc.subject.translatedcommercial companiesen
dc.subject.translatedcooperativesen
dc.subject.translatedlegal capabilityen
dc.subject.translatedlegal capacityen
dc.subject.translatedgoverning bodyen
dc.subject.translatedlegal representationen
dc.subject.translatedcontractual representationen
dc.subject.translatedvicarious liabilityen
dc.subject.translatedobjective liabilityen
dc.subject.translatedanglo-american legal system.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Hamplova - DP - Svepravnost a jednani obchodnich korporaci.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Hamplova-1.pdfPosudek vedoucího práce183,63 kBAdobe PDFView/Open
Hamplova-2.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Hamplova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce243,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.