Title: Analýza legislativních změn v pojetí oddlužení
Other Titles: Analysis of legislative changes in the concept of debt relief
Authors: Šebestová, Lucie
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Marešová Marcela, JUDr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46416
Keywords: oddlužení;insolvenční právo;insolvenční správce;dlužník;věřitel.
Keywords in different language: debt relief;insolvency law;insolvency administrator;debtor;creditor.
Abstract: Diplomová práce ve své první části popisuje insolvenční právo obecně a uvádí elementární pojmy, jimiž jsou například úpadek, způsoby řešení úpadku, oddlužení, insolvenční správce, věřitel, majetková podstata dlužníka, dispoziční oprávnění aj. Dále tato část práce zahrnuje vytyčení právních pramenů, zásad insolvenčního práva a také stručně nastiňuje historický vývoj insolvenčního práva. Pro srovnání stručně popisuje způsob oddlužení ve Spolkové republice Německo a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na proces oddlužení, tedy od sepisu insolvenčního návrhu, podání k soudu, vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, usnesení o úpadku, přezkum přihlášených pohledávek a přezkumné jednání, proces popírání přihlášek a schválení oddlužení. Řeší zejména problematika insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a jeho přípustnosti a další otázky spojené s "počáteční" a "realizační" fází oddlužení. Dále stručně zmiňuje incidenční spory a pohledávky za majetkovou podstatou. Následně rozebírá zprávy o plnění oddlužení, jejich kontrolu, zpeněžování majetku a případné zrušení oddlužení. Nakonec se práce věnuje očekávanému výsledku, tedy usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení a následnému osvobození od placení pohledávek. V jednotlivých kapitolách práce zahrnuje změny, které přinesly některé zásadní novely zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).Třetí část diplomové práce předkládá některé modelové příklady oddlužení. Zmiňuje zejména oddlužení s bezproblémovým průběhem, nebo například odmítnutí a zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, ale také méně obvyklé řízení typu oddlužení právnické osoby, nebo oddlužení nezletilé osoby.
Abstract in different language: The diploma thesis describes the insolvency law in its primary part in general and determines elementary terms such as insolvency, methods of dealing with insolvency, discharge of a debt, insolvency practitioner, creditor, debtor's assets, debtor in possession, and others. Furthermore, this particular part of the diploma thesis includes setting of the sources of law, principles of insolvency law, and outlines a historical development of insolvency law, as well. By way of comparison, it interprets a method of dealing with debt discharges in the Federal Republic of Germany and in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The secondary part of the diploma thesis shall focus on the debt discharge process, i.e. starting from a formation of the insolvency petition, bringing the action before the court, issuing an adjudication order on initiation of insolvency proceedings, receiving order on bankruptcy, a review of claim applications and a review meeting, a process of claim applications' dispute and an approval of the discharge. It deals mainly with a dilemma of insolvency petition allied to the petition for a grant of debt discharge and its admissibility as well as other questions associated with an "initial" and an "implementation" stage of the debt discharge. Moreover, it briefly reminds of incidental applications and claims for debtor's assets. It subsequently analyses reports on debt reimbursements, their supervision, and the realization of assets and a contingent annulment of debt discharge. In conclusion, the diploma thesis is dedicated to an expected result of the resolution of the acknowledgement to meet the debt discharge and the following exemption from claims' settlements. Individual chapters of the diploma thesis consist of modifications introduced in a certain fundamental amendment of the Act No. 182/2006 Coll., on Insolvency and Its Settlement (Insolvency Act). The third part of the diploma thesis presents some model examples of the debt discharge process. It specifies especially a process of a smooth operation of the debt discharge, or for example, a rejection and a dismissal of the grant of debt discharge, though also a less frequent procedure of a debt discharge of a legal person, or a debt discharge of a minor person.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lucie_Sebestova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Sebestova-2.pdfPosudek oponenta práce612,94 kBAdobe PDFView/Open
Sebestova-1.pdfPosudek vedoucího práce360,95 kBAdobe PDFView/Open
Sebestova Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce251,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.