Title: První republika - historiografická a didaktická dilemata jejího studia a prezentace
Other Titles: First Czechoslovak Republic - historiographic and didactic dilemmas of its studies and presentations
Authors: Krňoul, Štěpán
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Čábalová, Dagmar
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4643
Keywords: první republika;Československo;národnost;menšina;Sudety;zákon;demokracie;Tomáš Garrigue Masaryk;Edvard Beneš;politika;didaktika;dilema;učebnice;dotazník;analýza
Keywords in different language: first republic;Czechoslovakia;nationality;minority;Sudetenland;law;democracy;Tomáš Garrigue Masaryk;Edvard Beneš;policy;didactics;dilemma;textbook;questionnaire;analysis
Abstract: Práce má dva hlavní cíle: nastínění historiografických prvků první Československé republiky a zaměření se na konkrétní pedagogická resp. didaktická dilemata této doby ve výuce na gymnáziích v Plzeňském kraji. Při tvorbě prvních dvou kapitol, jež měly silný důraz na historiografii, jsme shromáždili řadu podnětů pro otázky do dotazníkového šetření, které bylo následně předloženo gymnaziálním kantorům. První kapitola, věnovaná politickému vývoji První republiky, nám ukázala několik choulostivých problémů této doby. Za nejkritičtější dilemata studia této doby jsme označily pozemkovou reformu, tiskový zákon, zákon umožňující státu zasahování do hospodářské oblasti a roli Pětky. Ve druhé kapitole jsme se zaměřili na několik vybraných politicko-společenských aspektů: vzájemné česko-slovenské vztahy, národnostní otázku v ČSR a na postavení ČSR v mezinárodním systému. Za nejproblematičtější pasáže z těchto témat jsme označili: myšlenku čechoslovakismu, multietnické složení státu, negativní postoj velkých etnických menšin vůči ČSR, rozpad versailleského systému a podepsání Mnichovské dohody. Třetí kapitola se skládá z dotazníkového šetření, ve kterém jsme položili dvacet otázek gymnaziálním učitelům. Dotazníkové šetření jsme provedli prostřednictvím elektronické pošty. Výsledky ukázaly, že téma První republiky se systematicky vyučuje pouze v hodinách dějepisu. Jedním z výsledků průzkumu je i zjištění, že zcela dominantními didaktickými pomůckami jsou stále školní učebnice. Tyto učebnice jsme následně podrobili obsahové analýze. Na konci kapitoly jsme následně vznesli několik návrhů na zlepšení, či zpestření výuky První republiky.
Abstract in different language: The thesis has two main objectives: to outline the historiographical elements of the first Czechoslovak Republic and focus on the specific pedagogical respectively didactic dilemmas of these issues in teaching in secondary schools. During the creation of the first two chapters, with a strong emphasis on historiography, we have gathered many suggestions of questions for the survey, which is latter submitted to teachers of the grammar schools. The first chapter, devoted to the political development of the First Republic, shows few delicate issues of that era. It helps us to create many questions for the later survey. As the most critical themes we have found the land reform, Press Law, the law that allows state interference in the economic sphere and the role of the Committee of Five. In the second chapter, we analyse a number of chosen aspects: mutual Czech-Slovak relations, the national issues of the Czechoslovakia and the role of the Republic of Czechoslovakia in the international system. The most controversial topics are: idea of the Czechoslovakism, multi-ethnic composition of the state, the negative relations of large ethnic minorities towards Czechoslovakia and the break-up of the Versailles system and signing the Munich Agreement. The third chapter is consisted of the survey, in which we put twenty questions to teachers. The questionnaire, we were doing in the first half of March 2012, by electronic mail, shows that the topic of the First Republic has been systematically taught only in history lessons. One of the results of the survey is the finding that the dominant didactic tools are school textbooks. These books are then subjected to content analysis. We use the space at the end and suggest several proposals how to improve and diversify the teaching of the First Republic's topics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPfinal.pdfPlný text práce667,84 kBAdobe PDFView/Open
Krnoul_DP_ZSV_GEO_ved.pdfPosudek vedoucího práce458,93 kBAdobe PDFView/Open
Krnoul_opo.docxPosudek oponenta práce35,42 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Krnoul.pdfPrůběh obhajoby práce292,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.