Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJirková, Aneta
dc.contributor.refereeŠíp Martin, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-9
dc.date.accessioned2021-12-20T23:10:40Z-
dc.date.available2020-6-26
dc.date.available2021-12-20T23:10:40Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-30
dc.identifier85009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46482-
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vypracování odborného glosáře, který zahrnuje nejfrekventovanější pojmy z oblasti interní logistiky, skladování materiálu a kvality designových radiátorů značky Kermi. Tato překladatelská příručka je určena převážně pro překladatele, kteří se orientují na překlad technických, popř. ekonomických textů nebo také pro zaměstnance společnosti Kermi s. r. o., aby se bez problému dorozuměli s německy mluvícími kolegy, dodavateli, zákazníky aj. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Na úvod teoretické části autorka předkládá nejdůležitější teoretická východiska z oblasti překladatelství. Pomocí relevantní literatury jsou zde objasněny stěžejní oblasti translatologie jako jsou druhy překladu, překladatelské metody ekvivalence atd. Zvláštní pozornost je věnována specifikům jazyka v oblasti techniky a druhům slovníků a glosářů. V druhé polovině teoretické části je představena jak česká pobočka Kermi s. r. o., tak i bavorská pobočka Kermi GmbH. Autorka se zaměřuje především na historický vývoj, produktové portfolio a současné postavení obou poboček na evropském trhu. V neposlední řadě zahrnuje tato část i popis vybraných provozních oblastí v rámci společnosti Kermi s. r. o., jako je materiálová dispozice, řízení výroby, skladování materiálu nebo oddělení kvality. Praktická část je zaměřena na vlastní výzkum autorky. V první části jsou definovány hlavní výzkumné metody, pomocí kterých je zpracován odborný německo-český glosář, který následuje v druhé části. Glosář je rozdělen na čtyři oddíly dle vybraných provozních oblastí v rámci společnosti Kermi s. r. o.: materiálová dispozice, řízení výroby, skladování materiálu a kvalita designových radiátorů. V poslední části jsou pak uvedeny příklady terminologicky relevantních kolokací a často používaných slovních spojení. Třetí část obsahuje podrobný komentář ke glosáři, ve kterém jsou popsány jednotlivé fáze překladatelského procesu. Autorka propojuje získané poznatky s odbornými definicemi translatologie, přičemž předkládá konkrétní řešení a navrhuje další postupy v rámci odborného překladu.cs
dc.format137 s. (206 463 znaků)
dc.language.isode
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectteorie překladatelstvícs
dc.subjecttranslatologiecs
dc.subjectodborný překladcs
dc.subjectglosářcs
dc.subjectněmecko-český glosářcs
dc.subjectslovníkcs
dc.subjectjazyk v technické oblastics
dc.subjectkermi s. r. o.cs
dc.subjectstříbrocs
dc.subjectbavorskocs
dc.subjectkermi gmbhcs
dc.subjectznačka kermics
dc.subjectinterregionální spoluprácecs
dc.subjecttopné tělesocs
dc.subjectdesignový radiátorcs
dc.subjectmateriálová dispozicecs
dc.subjectřízení výrobycs
dc.subjectskladování materiálucs
dc.subjectkvalita materiálucs
dc.subjectodborná slovní zásobacs
dc.subjectpodnikové dokumenty.cs
dc.titleKomentovaný německo-český glosář k sémantickému poli z oblasti dispozice materiálu, skladování a kvality designových radiátorů na příkladu společnosti Kermi s. r.o.cs
dc.title.alternativeCommented German-Czech Glossary on the Semantic Field in the Area of Material Disposition, Storage and Quality of Design Heating on the Example of Kermi s. r. o.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programAreálová studia: bavorská studia
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of the diploma thesis is to develop a professional glossary that includes the most frequent terms from internal logistics, material storage and quality of Kermi design heating. This glossary is intended mainly for translators who focus on the translation of technical or economic texts or also for the employees of Kermi s. r. o., so that they can easily communicate with German-speaking colleagues, suppliers, customers, etc. The work is divided into two main parts. At the beginning of the theoretical part, the author presents the most important theoretical starting points in the field of translatology. With the help of relevant literature, key areas of translation studies such as types of translation, translation methods or equivalence are clarified. Special attention is paid to the specifics of language in the field of technology and types of dictionaries and glossaries. The second half of the theoretical part presents the Czech branch of Kermi s. r. o. and the Bavarian branch of Kermi GmbH. The author focuses mainly on the historical development, product portfolio and current position of both branches in the European market. This section also includes a description of selected operating areas within Kermi s. r. o., such as material disposition, production management, material storage or quality department. The practical part is focused on the author's own research. The first part defines the main research methods, which are used to develop a professional German-Czech glossary, which follows in the second part. The glossary is divided into four sections according to selected operating areas within Kermi s. r. o.: material disposition, production management, material storage and quality of design heating. In the last part, examples of terminologically relevant collocations and frequently used phrases are given. The third part contains a detailed commentary of the glossary, which describes the various stages of the translation process. The author connects the acquired knowledge with professional definitions of translatology, presents concrete solutions and proposes further procedures related to professional translation.en
dc.subject.translatedtranslatologyen
dc.subject.translatedprofessional translationen
dc.subject.translatedglossaryen
dc.subject.translatedgerman-czech glossaryen
dc.subject.translateddictionaryen
dc.subject.translatedtechnical languageen
dc.subject.translatedkermi s. r. o.en
dc.subject.translatedstribroen
dc.subject.translatedbavariaen
dc.subject.translatedkermi gmbhen
dc.subject.translatedkermi branden
dc.subject.translatedinterregional cooperationen
dc.subject.translatedheatingsen
dc.subject.translateddesign heatingsen
dc.subject.translatedmaterial dispositionen
dc.subject.translatedproduction managementen
dc.subject.translatedmaterial storageen
dc.subject.translatedmaterial qualityen
dc.subject.translatedproduct qualityen
dc.subject.translatedprofessional vocabularyen
dc.subject.translatedcompany documents.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1DP_Jirkova_Final.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFView/Open
DP_Jirkova_vedouci.docxPosudek vedoucího práce18,77 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jirkova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce104,98 kBAdobe PDFView/Open
CCF_000163.pdfPrůběh obhajoby práce301,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.