Title: Sousední jazyky. Porovnání jazykových iniciativ euroregionů Krušnohoří a Šumava - Bavorský les - Dolní Inn
Other Titles: Neighboring languages. Language initiatives of the euroregions Ore Mountains and Bavarian Forest - Bohemian Forest - Lower Inn in comparison
Authors: Komendová, Klára
Advisor: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Referee: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46486
Keywords: sousední jazyk;němčina;čeština;německý jazyk;český jazyk;cizí jazyk;výuka cizích jazyků;euroregion;euroregion bavorský les - šumava - dolní inn;euroregion krušnohoří;jazykové iniciativy;jazykové vztahy;znalosti češtiny;znalosti němčiny;přeshraniční kontakty
Keywords in different language: neighboring language;german;czech;german language;czech language;foreign language;foreign language teaching;euroregion;euroregion bavarian forest - bohemian forest - lower inn;euroregion ore mountains;language initiatives;language relations;knowledge of czech;knowledge of german;cross-border contacts
Abstract: Předkládaná diplomová práce zkoumá úroveň znalostí v příslušném sousedním jazyce (němčině a češtině) v dané sousední zemi (v Německu - Bavorsku a Sasku, a Česku) a jejich systémem výuky cizích jazyků. Dále se autorka zabývá euroregiony, konkrétně euroregionem Bavorský les - Šumava - Dolní Inn a euroregionem Krušnohoří, a jejich jazykovými iniciativami. V praktické části je vyhodnocen dotazník, který zkoumá jazykové vztahy v obou zemích a euroregionech. Souhrnně lze konstatovat, že znalosti němčiny u Čechů jsou na vyšší úrovni než znalosti češtiny u Němců. Jazykové iniciativy Euroregionů pomáhají zvyšovat úroveň znalostí v příslušném sousedním jazyce, a tím podporují přeshraniční kontakty mezi oběma zeměmi.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis examines the level of knowledge in the relevant neighboring language (German and Czech) in the respective neighboring country (in Germany - Bavaria and Saxony, and the Czech Republic) and their foreign language teaching system. The author also deals with Euroregions, namely Euroregion Bavarian Forest - Bohemian Forest - Lower Inn and Euroregion Ore Mountains and their language initiatives. The practical part evaluates a questionnaire that examines language relations in both countries and Euroregions. In summary, it can be stated that the knowledge of German among the Czechs is at a higher level than the knowledge of Czech among the Germans. The Euroregions' language initiatives help to increase the level of knowledge in the relevant neighboring language, thereby promoting cross-border contacts between the two countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Klara Komendova_2021.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Klara Komendova - posudek oponentky.pdfPosudek oponenta práce150,81 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_K.Komendova_ DP.pdfPosudek vedoucího práce160,64 kBAdobe PDFView/Open
CCF_000165.pdfPrůběh obhajoby práce309,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.