Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠíp Martin, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVelkoborský, Michal
dc.contributor.refereeKučera Petr, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-6-1
dc.date.accessioned2021-12-20T23:10:44Z-
dc.date.available2020-6-26
dc.date.available2021-12-20T23:10:44Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-30
dc.identifier86020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46489-
dc.description.abstractV této práci byly zkoumané dvě hypotézy. První hypotéza se zabývala trendem v používání synekdoch pro pojmenování hráče či týmu. Druhá hypotéza se zabývala používáním anglicismů i přes vhodný německý ekvivalent. Používání synekdoch bylo kvůli zvýšení zajímavosti daného textu a využívání anglicismů je stále častějším jevem. V této práci bylo zkoumáno pomocí stylové analýzy a následně byly vytvořené grafy a tabulky pro stanovení výsledků. První hypotéza byla vyvrácena, protože trend konstantně neklesl. V průběhu let byl pouze k vidění výpadek v četnosti. Nejpoužívanější synekdochou byla synekdocha Bayern a druhou nejvíce používanou synekdochou byla synekdocha Münchner. Druhá hypotéza se potvrdila a bylo dokázáno, že i přes dostupný německý ekvivalent autoři používají více anglicismy. Anglicismus byl porovnán s německým ekvivalentem v Duden korpusu a zde bylo prokázáno, že oba výrazy jsou v korpusu stejně časté a to potvrzuje, že autoři raději volí anglicismus než německý ekvivalent. Na konci praktické části je přiložen glosář s důležitými pojmy, který obsahuje německé slovo, přeložený český výraz a německé vysvětlení pojmu.cs
dc.format38
dc.language.isode
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=86020-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsynekdochacs
dc.subjectanglicismuscs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectčetnostcs
dc.subjectekvivalentcs
dc.subjectglosářcs
dc.titleStylová analýza vybraných německých komunikátů s tématem sportucs
dc.title.alternativeThe Stylistic Analysis of Selected German Texts Focused on Sportsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programFilologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn this work, two hypotheses were examined. The first hypothesis dealt with the trend in the use of synecdoche to name a player or team. The second hypothesis dealt with the use of anglicisms despite the appropriate German equivalent exists. The use of synecdoche was due to increase the attractivity of the text and the use of anglicisms is becoming more and more common in the language. This work uses a stylistic analysis to evaluate the two hypotheses resulting in graphs and tables describing the determined results. The first hypothesis was refuted because the trend does not constantly decrease. Over the years, only a drop in frequency has been seen. The most used synecdoche was the "Bayern" synecdoche and the second most used synecdoche was the "Münchner" synecdoche. The second hypothesis was confirmed, and it was proved that despite the available German equivalent, the authors use more anglicisms. Anglicism was compared to the German equivalent in the Duden corpus, and it was shown here that both terms are equally common in the corpus, confirming that the authors prefer anglicism rather than the German equivalent. At the end of the practical part, a glossary with important terms is attached, which contains a German word, a translated Czech term, and a German explanation of the term.en
dc.subject.translatedsynecdocheen
dc.subject.translatedanlicismen
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedfrequencyen
dc.subject.translatedequivalenten
dc.subject.translatedglossaryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Velkoborsky.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
Velkoborsky, posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce91,48 kBAdobe PDFView/Open
BP 2021 Velkoborsky posud opon Kucera.docxPosudek oponenta práce16,52 kBMicrosoft Word XMLView/Open
CCF_000149.pdfPrůběh obhajoby práce309,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.