Title: Modifikace Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení pro potřeby vyhodnocení 3D modelů vytvořených žáky ZŠ
Other Titles: Modification of Urban’s figural test of creative thinking for the needs of evaluation of 3D models created by elementary school students
Authors: Fadrhonc, Jan
Král, Jan
Citation: ADRHONC, J. KRÁL, J. Modifikace Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení pro potřeby vyhodnocení 3D modelů vytvořených žáky ZŠ. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2021, roč. Neuveden, č. 2, s. 41-49. ISSN: 2571-2519
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46693
ISSN: 2571-2519
Keywords: prostorová představivost;kreativita;3D modelování;TSD – Z
Keywords in different language: Spatial orientation;creativity;3D modeling;TSD – Z
Abstract: Článek popisuje úpravy Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení (TSD – Z) pro potřeby hodnocení žáků prvního a druhého stupně v oblasti prostorové představivosti a kreativity, a to na základě hodnocení jimi vytvořených 3D modelů. Tyto modifikace byly provedeny na základě přechodu zadávání a hodnocení z původní kresby na papír do 3D virtuálního prostoru a rozšíření testu o kategorie hodnotící prostorovou představivost. Výsledky testování nám umožní zjistit nejen úroveň prostorové představivosti a kreativity, ale i na základě našich výsledků a jiných výzkumů korelovat případné limity daného virtuálního 3D prostředí.
Abstract in different language: The article describes modifications of Urban's figural test of creative thinking (TSD - Z) for the needs of evaluation of first (age 6 – 11) and second (age 11 – 15) grade students in the field of spatial imagination and creativity, based on the evaluation of their created 3D models. These modifications were made on the basis of the transition of input and evaluation from the original drawing on paper to 3D virtual space and the extension of the test by categories evaluating spatial imagination. The results of testing will allow us to determine not only the level of spatial imagination and creativity, but also on the basis of our results and other research to correlate the possible limits of the virtual 3D environment.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Itev_2_2021.pdf1,92 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD