Název: Apical amplification—a cellular mechanism of conscious perception?
Další názvy: Apikální amplifikace - buněčný mechanismus vědomé percepce?
Autoři: Marvan, Tomáš
Polák, Michal
Phillips, William
Bachmann, Talis
Citace zdrojového dokumentu: MARVAN, T. POLÁK, M. PHILLIPS, W. BACHMANN, T. Apical amplification—a cellular mechanism of conscious perception?. Neuroscience of Consciousness, 2021, roč. 7, č. 2, s. 1-17. ISSN: 2057-2107
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Oxford University Press.
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47026
ISSN: 2057-2107
Klíčová slova: apikální amplifikace;percepční vědomí;percepční obsahově-specifická aktivita;nevědomé obsahově-specifické zpracování
Klíčová slova v dalším jazyce: apical amplification;perceptual consciousness;perceptual content-specific activity;unconscious content-specific processing
Abstrakt: Článek představuje teoretický pohled na buněčné základy procesů na úrovni sítě, které se podílejí na vytváření našich vědomých zkušeností. Vstupy do apikálních synapsí ve vrstvě 1 velké podskupiny neokortikálních buněk se sčítají v integrační zóně poblíž vrcholu jejich apikálního kmene. Tyto vstupy pocházejí z různých zdrojů a poskytují kontext, v němž lze případně zesílit přenos informací získaných ze senzorického vstupu do jejich bazálních a perisomatických synapsí. Tvrdíme, že apikální amplifikace umožňuje vědomý vjemový prožitek a činí ho pružnějším, a tedy přizpůsobivějším, tím, že je citlivý na kontext. Apikální amplifikace poskytuje možný mechanismus teorie rekurentního zpracování, která se vyhýbá silným smyčkám. Je možným mechanismem globální distribuce signálu, jak je postulována teoriemi globálního neuronálního pracovního prostoru a zároveň zachovává odlišné příspěvky jednotlivých buněk přijímajících signál. Poskytuje také mechanismy, které přispívají k holistickým aspektům teorie integrované informace. Jelikož je apikální amplifikace vysoce závislá na cholinergních, aminergních a dalších neuromodulátorech, dává do souvislosti konkrétní obsah vědomých zkušeností s globálními mentálními stavy a s fluktuacemi arousalu v bdělém stavu. Došli jsme k závěru, že apikální dendrity poskytují buněčný mechanismus kontextově citlivé selektivní amplifikace, která je základním předpokladem vědomého vnímání.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper presents a theoretical view of the cellular foundations for network-level processes involved in producing our conscious experience. Inputs to apical synapses in layer 1 of a large subset of neocortical cells are summed at an integration zone near the top of their apical trunk. These inputs come from diverse sources and provide a context within which the transmission of information abstracted from sensory input to their basal and perisomatic synapses can be amplified when relevant. We argue that apical amplification enables conscious perceptual experience and makes it more flexible, and thus more adaptive, by being sensitive to context. Apical amplification provides a possible mechanism for recurrent processing theory that avoids strong loops. It makes the broadcasting hypothesized by global neuronal workspace theories feasible while preserving the distinct contributions of the individual cells receiving the broadcast. It also provides mechanisms that contribute to the holistic aspects of integrated information theory. As apical amplification is highly dependent on cholinergic, aminergic, and other neuromodulators, it relates the specific contents of conscious experience to global mental states and to fluctuations in arousal when awake. We conclude that apical dendrites provide a cellular mechanism for the context-sensitive selective amplification that is a cardinal prerequisite of conscious perception.
Práva: © authors
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KFI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
niab036(1).pdf503,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47026

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD