Title: Apical amplification—a cellular mechanism of conscious perception?
Other Titles: Apikální amplifikace - buněčný mechanismus vědomé percepce?
Authors: Marvan, Tomáš
Polák, Michal
Phillips, William
Bachmann, Talis
Citation: MARVAN, T. POLÁK, M. PHILLIPS, W. BACHMANN, T. Apical amplification—a cellular mechanism of conscious perception?. Neuroscience of Consciousness, 2021, roč. 7, č. 2, s. 1-17. ISSN: 2057-2107
Issue Date: 2021
Publisher: Oxford University Press.
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47026
ISSN: 2057-2107
Keywords: apikální amplifikace;percepční vědomí;percepční obsahově-specifická aktivita;nevědomé obsahově-specifické zpracování
Keywords in different language: apical amplification;perceptual consciousness;perceptual content-specific activity;unconscious content-specific processing
Abstract: Článek představuje teoretický pohled na buněčné základy procesů na úrovni sítě, které se podílejí na vytváření našich vědomých zkušeností. Vstupy do apikálních synapsí ve vrstvě 1 velké podskupiny neokortikálních buněk se sčítají v integrační zóně poblíž vrcholu jejich apikálního kmene. Tyto vstupy pocházejí z různých zdrojů a poskytují kontext, v němž lze případně zesílit přenos informací získaných ze senzorického vstupu do jejich bazálních a perisomatických synapsí. Tvrdíme, že apikální amplifikace umožňuje vědomý vjemový prožitek a činí ho pružnějším, a tedy přizpůsobivějším, tím, že je citlivý na kontext. Apikální amplifikace poskytuje možný mechanismus teorie rekurentního zpracování, která se vyhýbá silným smyčkám. Je možným mechanismem globální distribuce signálu, jak je postulována teoriemi globálního neuronálního pracovního prostoru a zároveň zachovává odlišné příspěvky jednotlivých buněk přijímajících signál. Poskytuje také mechanismy, které přispívají k holistickým aspektům teorie integrované informace. Jelikož je apikální amplifikace vysoce závislá na cholinergních, aminergních a dalších neuromodulátorech, dává do souvislosti konkrétní obsah vědomých zkušeností s globálními mentálními stavy a s fluktuacemi arousalu v bdělém stavu. Došli jsme k závěru, že apikální dendrity poskytují buněčný mechanismus kontextově citlivé selektivní amplifikace, která je základním předpokladem vědomého vnímání.
Abstract in different language: The paper presents a theoretical view of the cellular foundations for network-level processes involved in producing our conscious experience. Inputs to apical synapses in layer 1 of a large subset of neocortical cells are summed at an integration zone near the top of their apical trunk. These inputs come from diverse sources and provide a context within which the transmission of information abstracted from sensory input to their basal and perisomatic synapses can be amplified when relevant. We argue that apical amplification enables conscious perceptual experience and makes it more flexible, and thus more adaptive, by being sensitive to context. Apical amplification provides a possible mechanism for recurrent processing theory that avoids strong loops. It makes the broadcasting hypothesized by global neuronal workspace theories feasible while preserving the distinct contributions of the individual cells receiving the broadcast. It also provides mechanisms that contribute to the holistic aspects of integrated information theory. As apical amplification is highly dependent on cholinergic, aminergic, and other neuromodulators, it relates the specific contents of conscious experience to global mental states and to fluctuations in arousal when awake. We conclude that apical dendrites provide a cellular mechanism for the context-sensitive selective amplification that is a cardinal prerequisite of conscious perception.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
niab036(1).pdf503,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD