Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarvan, Tomáš
dc.contributor.authorPolák, Michal
dc.contributor.authorPhillips, William
dc.contributor.authorBachmann, Talis
dc.date.accessioned2022-02-28T11:00:24Z-
dc.date.available2022-02-28T11:00:24Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMARVAN, T. POLÁK, M. PHILLIPS, W. BACHMANN, T. Apical amplification—a cellular mechanism of conscious perception?. Neuroscience of Consciousness, 2021, roč. 7, č. 2, s. 1-17. ISSN: 2057-2107cs
dc.identifier.issn2057-2107
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47026
dc.description.abstractČlánek představuje teoretický pohled na buněčné základy procesů na úrovni sítě, které se podílejí na vytváření našich vědomých zkušeností. Vstupy do apikálních synapsí ve vrstvě 1 velké podskupiny neokortikálních buněk se sčítají v integrační zóně poblíž vrcholu jejich apikálního kmene. Tyto vstupy pocházejí z různých zdrojů a poskytují kontext, v němž lze případně zesílit přenos informací získaných ze senzorického vstupu do jejich bazálních a perisomatických synapsí. Tvrdíme, že apikální amplifikace umožňuje vědomý vjemový prožitek a činí ho pružnějším, a tedy přizpůsobivějším, tím, že je citlivý na kontext. Apikální amplifikace poskytuje možný mechanismus teorie rekurentního zpracování, která se vyhýbá silným smyčkám. Je možným mechanismem globální distribuce signálu, jak je postulována teoriemi globálního neuronálního pracovního prostoru a zároveň zachovává odlišné příspěvky jednotlivých buněk přijímajících signál. Poskytuje také mechanismy, které přispívají k holistickým aspektům teorie integrované informace. Jelikož je apikální amplifikace vysoce závislá na cholinergních, aminergních a dalších neuromodulátorech, dává do souvislosti konkrétní obsah vědomých zkušeností s globálními mentálními stavy a s fluktuacemi arousalu v bdělém stavu. Došli jsme k závěru, že apikální dendrity poskytují buněčný mechanismus kontextově citlivé selektivní amplifikace, která je základním předpokladem vědomého vnímání.cs
dc.format17 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherOxford University Press.en
dc.relation.ispartofseriesNeuroscience of Consciousnessen
dc.rights© authorsen
dc.subjectapikální amplifikacecs
dc.subjectpercepční vědomícs
dc.subjectpercepční obsahově-specifická aktivitacs
dc.subjectnevědomé obsahově-specifické zpracovánícs
dc.titleApical amplification—a cellular mechanism of conscious perception?en
dc.title.alternativeApikální amplifikace - buněčný mechanismus vědomé percepce?cs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper presents a theoretical view of the cellular foundations for network-level processes involved in producing our conscious experience. Inputs to apical synapses in layer 1 of a large subset of neocortical cells are summed at an integration zone near the top of their apical trunk. These inputs come from diverse sources and provide a context within which the transmission of information abstracted from sensory input to their basal and perisomatic synapses can be amplified when relevant. We argue that apical amplification enables conscious perceptual experience and makes it more flexible, and thus more adaptive, by being sensitive to context. Apical amplification provides a possible mechanism for recurrent processing theory that avoids strong loops. It makes the broadcasting hypothesized by global neuronal workspace theories feasible while preserving the distinct contributions of the individual cells receiving the broadcast. It also provides mechanisms that contribute to the holistic aspects of integrated information theory. As apical amplification is highly dependent on cholinergic, aminergic, and other neuromodulators, it relates the specific contents of conscious experience to global mental states and to fluctuations in arousal when awake. We conclude that apical dendrites provide a cellular mechanism for the context-sensitive selective amplification that is a cardinal prerequisite of conscious perception.en
dc.subject.translatedapical amplificationen
dc.subject.translatedperceptual consciousnessen
dc.subject.translatedperceptual content-specific activityen
dc.subject.translatedunconscious content-specific processingen
dc.identifier.doi10.1093/nc/niab036
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number746500800001
dc.identifier.obd43934424
dc.project.IDGA20-14445S/Duální modely fenomenálního vědomícs
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
niab036(1).pdf503,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD