Title: Comparison of Industrial Quenching Oils
Other Titles: Srovnání průmyslových kalící olejů dle reprezentativních kritérií
Authors: Hájek, Jiří
Dlouhá, Źaneta
Průcha, Vojtěch
Citation: HÁJEK, J. DLOUHÁ, Ź. PRŮCHA, V. Comparison of Industrial Quenching Oils. Metals, 2021, roč. 11, č. 2, s. nestránkováno. ISSN: 2075-4701
Issue Date: 2021
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85100289520
http://hdl.handle.net/11025/47124
ISSN: 2075-4701
Keywords: Křivky chladnutí;kalící olej;kalicí síla;V-hodnota;ISO 9950;ocel C35E
Keywords in different language: Cooling curves;quenching oil;hardening power;V-value;ISO 9950;steel C35E
Abstract: Článek reaguje na současný stav kontroly ochlazovací schopnosti kalících olejů v průmyslové praxi. Velice často dochází k tomu, že kalírna požaduje protokol průběhu ochlazování kalícího oleje. Nicméně interpretace získaných výsledků je již velmi problematická. Hlavním cílem experimentu bylo porovnat jednotlivá kritéria pro hodnocení kalících olejů. Z těchto kritérií pak představit průmyslové praxi ta, která jsou zásadní pro provoz v kalírnách. Dále jsou v článku provedeny experimenty pozorování změn vlastností kalícího oleje v průběhu provozu zakázkové kalírny, vliv teploty kalícího oleje na ochlazovací schopnost kalícího oleje a vliv obsahu vody na vybrané parametry schopnosti ochlazování vybraného oleje. Provedeno bylo měření křivek ochlazování (včetně rychlostí ochlazování, času dosažení příslušných teplot) dle ISO 9950 a následný výpočet tzv. Hardening Power oleje, výpočet ploch pod křivkou rychlosti ochlazování v závislosti na teplotě (množství odebraného tepla v oblasti nosu CCT křivky). Pozornost byla věnována rovněž zjištění hodnoty v vycházející z práce Tamury, která bere v potaz konkrétní typ oceli resp. její CCT křivky. To vše bylo komparováno pomocí kontroly tvrdosti a mikrostruktury v řezu válce z oceli ČSN EN C35 daného oleje. Výsledkem je doporučení parametru posuzujícího vhodnost kalícího oleje pro konkrétní oceli a velikost výrobků. Pro měření byly vybrány kalící oleje: Houghto Quench C120, Paramo TK 22, Paramo TK 46, CS Noro MO 46 a Durixol W72.
Abstract in different language: This article is a response to the state of the art in monitoring the cooling capacity of quenching oils in industrial practice. Very often, a hardening shop requires a report with data on the cooling process for a particular quenching oil. However, the interpretation of the data can be rather difficult. The main goal of our work was to compare various criteria used for evaluating quenching oils. Those of which prove essential for operation in tempering plants would then be introduced into practice. Furthermore, the article describes monitoring the changes in the properties of a quenching oil used in a hardening shop, the effects of quenching oil temperature on its cooling capacity and the impact of the water content on certain cooling parameters of selected oils. Cooling curves were measured (including cooling rates and the time to reach relevant temperatures) according to ISO 9950. The hardening power of the oil and the area below the cooling rate curve as a function of temperature (amount of heat removed in the nose region of the Continuous cooling transformation - CCT curve) were calculated. V-values based on the work of Tamura, reflecting the steel type and its CCT curve, were calculated as well. All the data were compared against the hardness and microstructure on a section through a cylinder made of EN C35 steel cooled in the particular oil. Based on the results, criteria are recommended for assessing the suitability of a quenching oil for a specific steel grade and product size. The quenching oils used in the experiment were Houghto Quench C120, Paramo TK 22, Paramo TK 46, CS Noro MO 46 and Durixol W72.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hajek_Dlouha_Prucha_Metals_2021.pdf5,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD