Title: Influence of the boriding process on the properties and the structure of S265 steel and X6CrNiTi18-10 steel
Other Titles: Vliv boridování na vlastnosti a strukturu oceli S265 a oceli X6CrNiTi18-10
Authors: Bricín, David
Kříž, Antonín
Citation: BRICÍN, D. KŘÍŽ, A. Influence of the boriding process on the properties and the structure of S265 steel and X6CrNiTi18-10 steel. Manufacturing Technology, 2021, roč. 21, č. 1, s. 37-44. ISSN: 1213-2489
Issue Date: 2021
Publisher: Jan-Evangelista-Purkyne-University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85102283112
http://hdl.handle.net/11025/47128
ISSN: 1213-2489
Keywords: S265;X6CrNiTi18-10;boridování;korozní odolnost;opotřebení
Keywords in different language: S265;X6CrNiTi18-10;boriding;corrosion resistance;wear
Abstract: Tato případová studie se zabývá změnami v mikrostruktuře oceli S265 a oceli X6CrNiTi18-10 po procesu jejich chemicko-tepelného zpracování boridováním. Vzorky vyrobené z těchto ocelí byly boridovány v zásypu prášku při 900 0C. Při boridování se na povrchu vzorků obou typů ocelí, vytvořila povrchová vrstva Fe-B. Vytvořená vrstva se však podle typu zpracovávaného materiálu lišila svojí morfologií složením z důvodu různého stupně legování matrice ocelí přísadovými prvky. Vytvořená Fe-B vrstva vykazovala vysoký stupeň adheze a koheze. Díky změnám v mikrostruktuře oceli S265 boridováním, zejména z důvodu výrazného zhrubnutí jejích zrn, došlo k poklesu odolnosti povrchu tohoto materiálu vůči tribologickému otěru. Opačný efekt byl zaznamenán pro ocel X6CrNiTi18-10. Díky procesu boridování došlo dále u vzorků obou ocelí po procesu boridování ke změně v jejich korozní odolnosti.
Abstract in different language: This investigation studied the changes in the microstructure of steels S265 and X6CrNiTi18-10 as a result of their chemical-thermal treatment by boriding. The steels were borided in Durborid boriding powder at 900 0C. During this process, surface layers of Fe-B borides formed in both steels. The layers differed in their morphologies and compositions due to the different degrees of alloying of the matrix of the steels by the additive elements. The Fe-B layers showed high adhesive and cohesive resistance in both steels. Due to changes in the microstructure of the S265 steel, and especially due to significant coarsening of the original grain of its matrix, its resistance to tribological abrasion after boriding decreased. The opposite effect was observed for X6CrNiTi18-10 steel. As a result of boriding, both steels changed their corrosion resistance.
Rights: ©Manufacturing Technology
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bricin_Manufacturing_Technology.pdf941,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD